اطلاعیه آغاز به کار
"دفتر روابط بین المللی حزب اتحاد کمونیسم کارگری"

بدینوسیله آغاز به کار دفتر روابط بین المللی حزب را اعلام میکنیم. وظایف این دفتر به طور کلی عبارتند از:

۱- معرفی و شناساندن کمونیسم کارگری منصور حکمت و حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سطح بین المللی،
۲- ترجمه و جمع آوری ادبیات کمونیسم کارگری و منصور حکمت حداقل به زبان انگلیسی در سایت حزب،
۳- راه اندازی و انتشار یک بولتن خبری از فعالیتهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر بار خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های حزبی را منعکس کند،

مسئولیت این دفتر را رفیق مریم کوشا بعهده دارد.

 

هیات دایر حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

طرح "دفتر روابط بین المللی حزب اتحاد کمونیسم کارگری"

حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیازمند آن است که کمونیسم کارگری را در عرصه بین المللی نمایندگی کند. این عرصه ای خالی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. حزب باید کمونیسم کارگری منصور حکمت را در عرصه بین المللی نمایندگی کند. بعلاوه باید بمثابه یک حزب جدی و روتین در عرصه بین المللی حضور داشته باشد. باید ادبیات غنی حزب را در دسترس علاقمندان قرار داد. علاوه بر این با حاد شدن تخاصمات بین المللی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری باید مکان واقعی سیاسی خود را در عرصه بین المللی پيدا کند. از این رو حزب "دفتر روابط بین المللی حزب اتحاد کمونیسم کارگری" را ایجاد میکند. وظایف این دفتر بطور کلی عبارتند از:

۱- معرفی و شناساندن کمونیسم کارگری منصور حکمت و حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سطح بین المللی

۲- ترجمه و جمع آوری ادبیات کمونیسم کارگری و منصور حکمت حداقل به زبان انگلیسی در سایت حزب

۳- راه اندازی و انتشار یک بولتن خبری از فعالیتهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر دو هفته یکبار که خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های حزبی را منعکس کند

۴- دفتر دارای یک مسئول خواهد بود که به توصیه هیات دایر و تائید دفتر سیاسی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

۵- مسئول دفتر سازماندهی لازم برای پیشبرد کار خود تعیین خواهد کرد.

هیات دایر دفتر سیاسی حزب