اخبارى از نساجى کردستان

چهارشنبه ٣٠ مرداد
مدريت کارخانه نساجى کردستان به ٢٠ نفر از کارگران که تقاضاى بازخريد کردند اعلام کرده است که پرونده هاى بازخريد آنها بررسى و چک آنها آماده شده است و روز ٢ شهريور ماه به آنها داده ميشود. ٢ شهريور روزى است که کارگران نساجى در آخرين طومار اعتراضى که در اداره کار تنظيم کردند به مديريت و دولت اولتيماتوم دادند که اين تاريخ فرصت ميدهند تا به خواست کارگران مبنى بر پرداخت حقوقهاى معوقه و ادامه کارى کارخانه رسيدگى شود.  

مديريت نساجى آگاهانه اين سياست را پيش ميبرد که در صفوف کارگران تفرقه ايجاد کند. او همچنين اعلام کرده است هر کسى روز ٢ شهريور بخواهد باز خريد شود ما سريع سنوات کارى را به وى بصورت نقدى پرداخت خواهيم کرد. لازم به ذکر است که کارفرما نساجى کردستان دو ماه است که ليست بيمه کارگران را براى تامين اجتماعى نفرستاده است.

جليل ساز يکى از سهامداران نساجى کردستان است. او رسما کارخانه را منحل و تعطيل اعلام کرده است. اين خبر هنوز بطور رسمى و کتبى منتشر نشده اما در ميان کارگران پخش شده است. کارگران با پخش اين خبر و تلاشهاى بيوقفه کارفرما و مديريت و دولت براى ايجاد شکاف در صف آنها جلسات متعددى داشتند. از جمله جلسه حضورى با نماينده مجلس رژيم شعبانى و کرامى  داشتند. در اين نشست طى نامه اى رسما و براى چندمين بار خواستهاى خود را اعلام کردند. متن اين نامه براى رحيمى معاون حقوقى احمدى نژاد رونوشت و فاکس شده است.

کارگران براى رسيدن به خواستهاى خود تمامى مراحل قانونى را طى کردند و به هر درى زدند. کارگران روز ٢ شهريور را بعنوان آخرين مهلت به دولت و کارفرما و ادارات زيربط اعلام کردند. کارگران اعلام کردند که اگر جواب سربالا بگيريم بدون ترديد به اعتراضات خود در اشکال ديگر ادامه خواهيم داد. ادامه زندگى ما و خانواده ما در گرو حفظ اين کارخانه است. کارگران نساجى کردستان از حمايت کارگران ساير مراکز کارگرى شهر سنندج برخوردار هستند. از آنجا که ساير مراکز نساجر هم موقعيت مشابهى دارند٬ هر لحظه خطر تعطيلى اين مراکز کارگران را تهديد ميکند. *