حکم بازداشت مجدد داوود باقری در ترکیه !

وزارت کشور ترکیه، ساعاتی پس از انتشار خبر حکم آزادی داوود باقری توسط دولت و مقامات وزارت کشور ترکیه از بازداشتگاه "کرک لر آلی "، مجددا حکم بازداشت ایشان را صادر کرد. این اقدام دولت ترکیه محکوم و غیر انسانی است. تا کنون دلیل این عمل از جانب دولت ترکیه توضیح داده نشده است .

بنا بر اخبار رسیده به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، عصر دیروز یکشنبه برابر با 17.08.2008 ، داوود باقری در محوطه بازداشتگاه "کرک لر آلی " در وضعیت جسمانی مناسب دیده شده است .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن محکومیت شدید و پی گیری بازداشت مجدد داوود باقری، از سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر خواستار دخالت سریع و اعتراض به لغو بی دلیل و غیر انسانی حکم آزادی داوود باقری ، میباشد .

اخبار بیشتر در این خصوص توسط اطلاعیه های بعدی منتشر خواهد شد .

www.save-davoodbagheri.blogfa.com

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
18.08.2008