عليه اعدام بپاخيزيم!
جان زندانيان سياسى در خطر است !

روز دوشنبه ١۴ ديماه رسانه هاى جمهورى اسلامى از اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر در زندان مرکزى زاهدان خبر دادند. رسانه هاى رژيم "توجيه" اين جنايات را مانند هميشه "وابستگى به گروه تروریستی" اعلام کردند. روز سه شنبه ١۵ مردادماه٬ بيدادگاه انقلاب سنندج حکم نهائى اعدام انور حسين پناهى و ارسلان اوليايى را ابلاغ گرديد.

جان زندانيان سياسى در خطر است. فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به احتمال زياد قربانيان بعدى دستگاه جنايت اسلامى خواهند بود. بايد نيرو و تلاش گسترده ترى را براى متوقف کردن اعدامها در ايران سازمان داد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعدام اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر را قويا محکوم ميکند و مراتب همدردى خود را با خانواده و بستگان آنها اعلام ميکند. دور جديد اعدام زندانيان سياسى زنگ خطرى جدى است که بايد مورد توجه کل اپوزيسيون مخالف جمهورى اسلامى و مردم مخالف مجازات شنيع اعدام قرار گيرد. حزب٬ مردم آزاديخواه و مخالف اعدام را به اعتراض عليه مجازات اعدام دعوت ميکند. اعدام قتل آگاهانه و سازمان يافته دولتى است. مجازات اعدام بايد لغو شود. رژيم اسلامى رژيم قاتلين سريال است. اين ماشين آدمکشى را بايد بزير کشيد و درهم شکست.

مرگر بر حکومت صد هزار اعدام!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ مرداد ٨٧ – ۶ اوت ٢٠٠٨