تعطيلى و اخراج دسته جمعى
کارگران نساجى کردستان با يک اطلاعيه

کارفرماى کارخانه نساجى کردستان پرويز قربانى طى اطلاعيه اى که به درب کارخانه وصل شده است٬ عملا کارخانه را تعطيل و کارگران را دسته جمعى اخراج کرده است. کارگران نساجى همين امروز ٢ ماه و ١۵ روز از کارفرما حقوق معوقه طلب دارند و پاداش سال قبل آنها نيز پرداخت نشده است. در ايندوره و در همين اطلاعيه کارفرما تلاش ميکند که راه تسويه حساب و بازخريد را بعنوان تنها راه در مقابل کارگران قديمى اين شرکت بگذارد و ديگر کارگران قراردادى را که تعدادشان ٩٠ نفر است با پايان قراردادها در همين ماه آينده قرار بود اخراج کند. او ظاهرا زودتر به استقبال اين سياست رفته است و با اطلاعيه اى مسئله را تماما براى خودش حل کرده است .        

مستقل از اينکه اين سياستى است که قربانى از طريق آن بخواهد به امکانات مالى بيشترى از نهادهاى دولتى و بنياد مستضعفان دست يابد يا نه٬ مسئله امروز کارگران وضعيتى است که در آن قرار گرفته اند. کارگران اين کارخانه با جيب خالى و بدون حقوق ماههاى قبل و صرفا با قانون شخص کارفرما دسته جمعى اخراج شدند. کارگران نساجى کردستان به شرايط تعيين کننده اى از مبارزه و تلاششان براى دفاع از کار و معيشت و حقوق خود رسيده اند. ضرورى است اين سياست کارفرما پاسخ روشنى بگيرد. اين وضعيتى است که فردا در مورد ديگر کارخانجات سنندج يکى پس از ديگرى ميتواند تکرار شود.
کارگران سنندج بايد عليه اين شرايط برده وار به ميدان بيايند!
***