شوش؛ گزارشى از وضعيت کشاورزان

يکي از کشاورزان شهر شوش با ما از رنجهايش ميگويد. امسال خشکسالى بود و خشکسالى امسال را مردم و کشاورزان از چشم مسئولين دولت ميبينند. مسئولينى که همه به فکر جيب خودشان هستند. کى به فکر کشاورز است٬ به فکر کارگر است٬ به فکر فقير هست؟ وقتى کارگران هفت تپه اعتراض کردند ما هم پشتيبانى کرديم. چون ميدانستيم مسئولين همه دستشان در دست هم است. پس بايد ما هم با هم ميبوديم. تعداد زيادى از کشاورزان آشنا و اقوام دوستانشان در کارخانه هفت تپه کار ميکرد. ببينيد آقاى فاتحيان يکى از اين مسئولين است که نالايقترين و بى مسئوليت ترين است. ميدانيد چرا؟ مسئول شده چون حزب الله است. از خودشان است. بيسواد است. پاييز رفته آب سدها را خالى کرده به اميد بارندگى. حالا خشکسالى است. تازه ايشان با کمال پروروئى و بيشرمى ميگويد: مشکل از هوا شناسى است که گفتند باران زياد ميبارد و حالا چون باران نباريده خشکسالى شده است! اين مسئول دولت افتخارش تخصص نيست٬ اين را گفته باشم. بلکه افتخارش بسيجى بودن است.

خشکسالى يقه ما کشاورزان را گرفت. ما اعتراض کرديم. دولت آمد بدون اينکه از ما راى بگيرند براى خودشان چند نفر را انتخاب کردند. گفتند نماينده شما کشاورزان هستند که اصلا به چشم هم نديديم! در پى اعتراضات ما گفتند: ما اولا بهتان وام ميدهيم٬ بعد نقدى کمک ميکنيم٬ که همين امروز هيچ خبرى از اينها نبوده است. ما کشاورزان صنفى نداريم که متشکل شويم. هر تعداد از ما را با اسمى در شرکتى ثبت کردند و اين دست ما را هم از هم بريده. اصلا اين شرکت شرکت کردن ميدانيد براى چيه؟ براى اينکه صدامان به هم نرسد. باور کنيد! کشاورزان شمال خوزستان با جنوبش اصلا ارتباطى ندارند و اين باعث شده هر بلائى سر ما در بياورند. مسئول استراتژيک گفت بايد گندم و ذرت بکاريم. دولت خودش مثلا از ما ميخرد. در حالى که از ما ٢٨٠ خريده اما خودش ٤٠٠ تومان فروخته. اعتراض کرديم چرا اينجورى است؟ به ما وعده سرخرمن دادن که بابت هر کيلو۵٠ تومان بازپرداخت ميکنيم. که هنوز ما پولى به چشم نديديم. اين مثلا نماينده شوش آقاى سيد جاسم ساعدى ١٦ سال است در مجلس است و هيچ غلطى براى اين مردم نکرده است بجز اينکه هر سال کلى ديگر بر ثروت خودش افزوده شود.
درد ما يکي دوتا که نيست. ميرستارى وزير نيرو است. تخصص بيمعنى است در اين مملکت. از آنجا که بايد بابت آب هم پول پرداخت کنيم و آبى به ما داده نشده٬ چون سد خالى بوده٬ از ايشان در مورد خشکسالى و مشکلات کم آبى و بى آبى و خلاصه مشکل از اين قبل سوال ميشود که وزير نيرو شروع ميکند به شرح حال که ايشان چريک بوده اند و در عراق جنگيدند! اين هم تخصص وزير نيروى اين مملکت! در مورد مشکلات آب و برق ايشان صحبت کردند. دولت حتى حاضر نيست کود را به ما بفروشد. در رسانه ها مدعى ميشود به کشاورزان اين سوبسيدها داده ميشود٬ اين امکانات داده ميشود٬  همه اش وعده است و همه اش دروغ. راستى يادم رفت اين را هم بگوييم. مثلا صنف براى ما درست کردند. نفرى ٢٠ هزار تومان از ما گرفتند و يک عکس. ما کارتى دريافت کرديم و ديگر خبرى هم از اين مسئولين نشد. ببينيد پدر بزرگهاى ما و پدران ما اگر توسط اربابان استثمار ميشدند امروز در يک کلام ما توسط دولت و شرکتهاى آن.