گزارش از شهرک صنعتى
کارگاه احيا صنعت و احيا صنعت باختر
شوان سور

توطئه هاى کارفرما پايانى ندارد. تقريبا دو هفته پيش گزارشى را دريافت کرديم. متاسفانه در لابه لاى اخبار و گزارشات زيادى که به دستمان رسيده است اين خبر مهم منعکس نشده بود که مجددا کارگران محل از ما خواستند که وضعيت و موقعيت آنها را در نشريه بازتاب بدهيم و در عين حال توطئه ها و شگردهاى کارفرماها و دولت را به گوش ساير کارگران برسانيم و بخواهيم از کارگران که از اين طريق صدايشان را به گوش هم طبقه ايشان برسانند.

شهرک صنعتى سنندج محلى است پر از کارگاه  بزرگ و کوچک و هر کدام از ۵ نفر کارگر شروع ميشود. من در کارخانه احيا صنعت کارميکنم. اينجا از حق حقوق خبرى نيست. اينجا از بيمه حوادث خبرى نيست. همانطور اينجا از همان قوانين ضد کارگرى جمهورى اسلامى هم خبرى نيست. اينجا عين بربريت را ميتوانيد ببينيد. کارگاهي که قطعات يدکى ماشين توليد ميکند. بيشترين قطعات ضربه گير و صحفه کلاج است. راستى اينجا از چيزى هم به اسم طرح طبقه بندى مشاغل خبرى نيست. با حداقل دستمزد کارگران کار ميکنند و در روز روشن حقوقها بالا کشيده ميشود. کسى هم نميتواند اعتراض کند. پاسداران کثيف و حاميان کارفرما دم در عين سگهاى بو کش دارند اين زالوها را که خون ما را در شکيشه کردند نگهبانى ميدهند مبادا اعتراض کنيم و حقمان را بخواهيم.

کارخانه در ماههاى اول سال جارى تعداد کارگرانش به بيش او ٨٠ نفر رسيد. اول کارفرما آمد همين کارخانه را در دلش يک کارخانه ديگر ثبت کرد به اسم احيا صنعت باختر. تعدادى از کارگران را بى جيره و مواجب اخراج کرد. بعد کارگران را با اين طرح دو قسمت کرد. يعنى نوعى پراکندگى را بين کارگران ايجاد کرد. همين دو روز پيش اوايل تير ماه بود که ۵ نفر از کارگران اينجا اخراج شدند. وقتى در دل اين کارخانه٬ يعنى احيا صنعت٬ کارخانه احيا صنعت باختر هم ايجاد شد٬ اولى اعلام ورشکستگي کرد و با کارگران قرارداد تازه بسته شد. اما قراردادها بجاى اينکه از اول ماه باشد٬ با کارگران از روز ۵ ماه قرارداد بسته شد. در حالي که کارگران از اول ماه شروع به کار کردند اما حقوق آنها از ۵ ماه پرداخت شده است. اين کارفرماى بيشرم ۵ روز کار کارگران را بعنوان مرخصى قيد کرده است در حالى ۵ روز کار کارگران يعنى بيش از ٣ ميليون تومان پول که مفت به جيب زدند. واقعا دزدها هم در روز روشن نميتوانند دزدى کنند. اما در جمهورى اسلامى با حمايت بسيج و حراست نيروى سرکوبگر٬ زندگى را به ما کارگران و مردم سياه کرده اند.

 بايد اين را هم در پايان اين گزارش به شما بگويم که ما دو ماه حقوق را طلب داريم که کارفرما و مدريت رسما ميخواهند بالا بکشند و هيچ قانون و کسى نيست بگويد اين همه بيعدالتى براى چى؟*