اخراج کارگران بخاطر اعتراض در پيرانشهر

کارگری به نام خالد پابرجا در حالی به مسولان کارخانه قند پیرانشهر اعتراض کرده است که 8 سال بود در کارخانه قند پیرانشهر کار میکرد و هر ماه از حقوق ماهیانه اش حق بیمه را کسر میکردند و حدود 1 ماه است که بدون هیچ دلیلی او و چند تن دیگر را از کارخانه اخراج کردند.

کارگری ديگر بنام بایزید رسولی نزدیک به 9 سال و 6 ماه در اداره شهرداری کار میکرد و هر ماه حق بیمه پرداخت میکرد در حالیکه حتی وی را بیمه نکرده بودند و بعد از این مدت او را اخراج کردند و در پی اعتراض او به مسولان حتی مورد فحاشی قرار گرفته است. وی همسر و بچه دارد. اين کارگران در وضعیت بد مالی بسر میبرد.*