اعتصاب در پرريس سنندج

امروز سه شنبه ٨ مرداد٬ کارگران کارخانه پرريس سنندج توليد را متوقف و دست به اعتصاب و تحصن در کارخانه زدند. در مورد ورود به اعتصاب و تحصن ديروز کارگران متحدانه تصميم گرفته بودند. همينطور امروز از ساعت ١١ صبح تعداد زيادى از کارگران شيفت شب اين کارخانه که در حال استراحت بودند خود را به کارخانه رسانده و به جمع تحصن کنندگان پيوستند. خواست کارگران پرداخت حقوقهاى معوقه و مزايا و اضافه کارى عقب افتاده است. بدنبال اين موضوع مدير کارخانه به کارگران اعلام کرد که الان فقط ميتوانيم به شما سنوات کارى بدهيم که مبلغى حدود ١۶٠ هزار تومان است. اما کارگران اعلام کردند که آنها هنوز حقوق ٢ ماه کار خود را نگرفتند و همينطور پول اضافه کارى را هم دريافت نکردند. بنا به خبر اين تحصن تا ساعت ٢ بعد ازظهر همچنان ادامه داشته است.

حزب به کارگران پرريس درود ميفرستد. ضرورى است کارگران سنندج که با معضلات يکسانى مواجه هستند٬ در مقابل خيل کارفرماها و دولت که متحدانه عليه کارگران ايستاده اند٬ متحدانه خواستهايشان را مطرح کنند. نيرويشان را بميدان بياورند٬ عليه فقر و فلاکت و گرسنگى بايستند و از حرمت خود و خانواده هايشان دفاع کنند. همينطور ضرروى است کارگران پرريس خواست بازگشت بکار سه همکار اخراجى شان طيب چتانى٬ فرزاد زند سليمى و فخراليدن زند کريمى را در دو هفته گذشته مطرح کنند.

 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ مردادماه ٨٧- ٢٠ ژوئيه ٢٠٠٨