کارگران فرش غرب بافت
گزارشى از اخراج و بازگشت به کار

روز يکشنبه ١۶ تيرماه کارگران فرش غرب بافت که تعدادشان ٢٠ نفر بود توسط کارفرما اخراج شدند. کارگران اخراجى بلافاصله در روز دوشنبه ١٧ تيرماه ساعت ٩ صبح در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. کارگران طومارى تهيه و امضا کرده بودند که توسط نمايندگان منتخب آنها به اداره کار داده شد. دراين طومار اعلام شده بود که ما کارگران شرکت فرش بافت که سابقه کار ١٢ الى ١٩ ساله داريم و در شرايط سخت و زيان آور مشغول به کار بوديم٬ بطورى که اکثر ما از مشکلات ديسک کمر و شنوائى و بينائى رنج ميبريم٬ در تاريخ ١۶ تيرماه ٨٧ توسط ايوب فتحى کارفرماى کارخانه اخراج شديم. ما کارگران خواهان بازگشت به کار هستيم. کارگران اعلام کردند در صورت برآورده نشدن خواست آنها٬ اعتراض و تحصن را به مقابل استاندارى خواهند برد.

پرونده اين کارگران اخراجى بعد از دوره اى کشمکش قرار بود در جلسه روز شنبه ۵ مرداد ماه توسط هيئت رسيدگى اداره کار بررسى شود. روز شنبه ۵ مرداد٬ کارگران اخراجى کارخانه غرب بافت سنندج از ساعت ٨ صبح جلوى ادار کار تجمع کردند. راس ساعت ١٠ جلسه با اقبال پور نماينده استاندارى و کارفرما شروع شد و بعد از بحثهاى زيادى بالاخره طبق گفته نماينده اداره کار شفاها به کارگران اعلام شد که ابقا به کار شدند. همينطور گفتند که اين تصميم روز دوشنبه همين هفته کتبا اعلام خواهد شد.

حزب٬ ابقا به کار کارگران غرب بافت را به آنها تبريک ميگويد. اين نتيجه فشارها و مبارزاتى است که شما در مقابل تعديات کارفرما انجام داديد و گرنه استاندارى و اداره کار و کارفرما دست شان در يک کيسه است. حزب براى مبارزات آتى کارگران غرب بافت آرزوى موفقيت ميکند.

دولت قبول ميکند٬ کارفرما نميپذيرد!
خبرى از فرش بافت سنندج

قبلا به اطلاع رسانديم که جلسه ۵ مرداد هيئت رسيدگى اداره کار با استاندارى و کارفرما حکم ابقا به کار کارگران اخراجى فرش ماشينى غرب بافت سنندج را صادر کرد. اين حکم امروز کتبا به کارگران ابلاغ شد. دراين حکم قيد شده است که کارگران اخراجى فرش بافت بايد ابقا به کار شوند و همينطور حقوق ايام تعليق از کار را هم کارفرما بايد به آنها پرداخت کند.

بدنبال دريافت اين حکم کارگران براى حاضر شدن در محل کارهايشان به کارخانه مراجعت کردند. اما کارفرماى کارخانه درب کارخانه را براى کارگران باز نکرده و از ورود آنها به کارخانه جلوگيرى کرده است! کارفرمايان خدائى ميکنند. حتى آنجا که نهادهاى هميشه طرفدارشان نميتوانند حق را به کارگران ندهند٬ راسا با قلدرى تلاش دارند قانون خود را تحميل کنند. پاسخ کارگران بايد دقيقا برهمين مبنا باشد و با تجمع و اعتراض و فشار اين کارفرماى بيشرم را سرجايش بنشانند. *