اعتصاب

تاکتیک عناصر انقلابی در کمیته ای که به طرز دمکراتیک برگزیده شده است
سپهر

کمیتهء اعتصاب به مثابه ارگانی که به نحوی دموکراتیک در مجامع عمومی کارگران بر گزیده شده است ضرورتا" تمام گرایشها را در بر میگیرد اما به احتمال قوی در مرحلهء ابتدایی مبارزهء اعتصابی هواداران خط انقلابی در اقلیت قرار دارند. در چنین حالتی کارگران انقلابی و کمونيست باید حداکثر تفاهم را از خود نشان دهند تا اکثریت را به اتخاذ تاکتیک انقلابی کارگرى جلب کنند. مهم تر از همه کارگران انقلابی باید منظم ترین و از خود گذشته ترین اعضای کمیتهء اعتصابی باشند. به ویژه هنگامی که تشدید و گسترش مبارزه یک چنین برخوردی را ضروری میکند. اینان باید در تمام جلسات کمیته از تردید و بی تصمیمی انتقاد کنند و به افشای تحریکات سخنگویان گرایش رفرمیستی بپردازند. اگر تزلزلی در میان اعضای کمیته به چشم می خورد باید پافشاری کرد که مسالهء تصمیم به ادامهء مبارزه به میان کارگران اعتصابی برده شود و در مجمع عمومی کارگران به بحث گذاشته شود. اگر این تقاضا مورد قبول اعضای کمیته قرار نگرفت باید به توده ها انتخاب رهبران مصمم تر و کوشا تری را پیشنهاد کرد. اگر اقلیت انقلابی از کمیتهءاعتصابی که تحت نفوذ رفرمیستها قرار گرفته ناچار به استعفا بشود باید از توده های کارگر دعوت کند که برای ادامهء مبارزه توسط مجمع عمومی کمیتهء اعتصابی جدیدی بر گزیند. در موارد استثنایی اگر اکثریت کمیته زیر نفوذ گرایش رفرمیست قرار گیرد ولی کارگران در مجمع عمومی رای به ادامهء مبارزه دهند٬  جناح انقلابی میتواند و باید از کمیته اعتصاب استعفا دهد. کارگران انقلابی باید نفوذ خود را در میان توده های کارگر توسعه دهند و نظارت خود را بر رهبری اعتصاب و کمیتهء آن تحکیم کنند و مجدانه نگذارند کمیتهء اعتصاب راه سازش را در پیش گیرد.

مهمترین وظیفهء کارگران انقلابی این است که شیوهءدمکراتیک را در انتخابات تضمین کرده٬  فعالترین و بهترین افراد را از میان خود برای شرکت در کمیته پیشنهاد کنند. اینان باید از طریق کار فعال و نمونهء خود و نشان دادن روحیهء عالی طبقاتی در کمیته٬ موقعیتهای کلیدی را به دست گیرند و به سازمان یافته ترین وجه به فعالیت پردازند. از توده کارگران جدا نمانند و با گرایشهای گوناگون در میان توده کارگران در تماس بمانند و اعتماد آنان را به خود جلب کنند. کارگران انقلابى و کمونيست باید باور و اعتماد توده کارگران را به مبارزه و ارگانهای رزمندهء منتخب مجمع عمومی تقویت کنند و آنان را از طریق تشکلهای علنی اعتصاب و ضد تعطیل کارخانه هدایت کنند. *