گزارش هيئت دائر دفتر سياسى حزب

از این پس در این ستون نشریه تلاش میشود که مصوبات، طرحها و چگونگی پیشرفت کار و امور ارگانهای حزبی را بطور موجز به اطلاع عموم برسانیم. گزارش به جامعه توسط دبیر کمیته مرکزی و یا اعضای هیات دایر دفتر سیاسی که اداره روزمره رهبری حزب را بعهده دارند تهیه میشود. تلاش میشود که بر حسب موقعیت و پیشرفت کار ارگانهای حزبی گزارشی ارائه شود. هدف این گزارش مطلع کردن جامعه از فعالیت عمومی ارگانهای حزبی یک شاخص ایجاد یک حزب تمام عیار سیاسی و حلقه ای در پیشبرد سیاست عمومی ما در زمینه "حزب و جامعه" است. 

جلسه دفتر سیاسی حزب برگزار شد. دستور این جلسه عبارت بود از تعیین مبانی سیاست تبلیغاتی و سازماندهی حزب در ۱۸ تیر، مساله اتحاد صفوف جنبش کمونیسم کارگری و مبانی مناسبات حزب با احزاب اپوزیسیون بورژوایی. جلسه به علت کمبود وقت مساله مبانی سیاست حزب در قبال نیروهای اپوزیسیون بورژوایی را به جلسه بعدی موکول کرد. در این جلسه همچنین قرار پیشنهادی محمود احمدی در این زمینه که اعضای کمیته مرکزی که در جلسات دفتر سیاسی به عنوان ناظر حضور دارند بتوانند در هر جلسه در پایان هر مبحث نظرات خود را بیان کنند مورد بحٽ قرار گرفت. این قرار با اکٽریت نسبی حاضرین در جلسه تصویب شد.

سازماندهی کمیته های حزبی : بر اساس طرح مصوب دفتر سیاسی کمیته های حزبی عبارتند از: کمیته سازمانده (کمیته تشکیلات داخل)، کمیته خارج کشور، کمیته تبلیغات و انتشارات (شامل تبلیغات تلویزیونی، نشریات، اطلاعیه ها، سایتهای حزبی، و رادیو)، کمیته تامین مالی و خزانه داری، روابط عمومی حزب، دبیر خانه، روابط بین الملل، و مرکز فنی (انفورماتیک) و آموزش. پلاتفرم اين ارگانها تصويب و مسئولين و اعضاى آن تعيين شدند.

دفتر سیاسی مسئولیت سازماندهی کمیته های حزبی را به هیات دایر محول کرد. طرحهای هیات دایر دفتر سیاسی قبل از اجرا باید به تصویب دفتر سیاسی برسند.

سازماندهی واحدهای حزبی : واحد حزبی سازمان پایه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هر کشوری است. هر واحد دارای یک دبیر و یک معاون دبير است که در اولین نشست هر واحد انتخاب میشوند. مسئولیتهای واحد کشوری به قرار زیر است: تبلیغ و ترویج و سازماندهی پیشبرد اهداف و سیاستهای حزب در کشور مورد نظر، پخش نشریات حزبی، جمع آوری حق عضویت و کمک مالی، عضو گیری و جلب و جذب اعضای جدید به حزب. نقشه عمل هر واحد در هر دوره باید به تائید کمیته ما فوق برسد. دبیر خارج کشور مسئولیت نظارت بر پیشرفت امور و فعالیتهای حزب در خارج کشور را عهده دار خواهد شد. دبیر خارج کشور در شرایط کنونی و تا زمان برگزاری کنفرانس کادرهای خارج کشور توسط دفتر سیاسی تعیین میشود.

قرار دفتر سیاسی در مورد شعارهای اصلی حزب : دفتر سیاسی شعارهای زیر را به اتفاق آراء به عنوان شعارهای پایه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در هر تظاهرات و تجمعی باید همراه داشت، تصویب کرد. این مجموعه "پرچمهای حزب" هستند.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
Down with the Islamic Republic of Iran!

آزادی، برابری، حکومت کارگری !
Freedom, Equality, Workers’ Rule!

زنده باد سوسیالیسم !
Long Live Socialism!

عکس کارل مارکس (بهمراه شعار)  کارگران جهان متحد شوید!
ٌWorkers of the World Unite!

عکس منصور حکمت (بهمراه شعار)
"کمونیسم کارگری جنبشی برای بر پایی جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و مرفه است."

زنده باد حزب اتحاد کمونیسم کارگری !
Long Live Worker-communism Unity Party!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
Long Live Socialist Republic!

در مبارزه برای "یک دنیای بهتر" به ما بپیوندید!
Join Us for “A Better World”!

در زیر هر پرچم حزبی اسم حزب و همچنین ایمیل و سایت حزب قید میشود. پرچمها با پارچه های قرمز رنگ و نوشته ها با رنگ سفید خواهد بود.