تحفه جنگ تروريستها
تحريم اقتصادى، جيره بندى بنزين

بنا به اخبار رسيده به حزب بااعلام خبر سهمیه بندی بنزین روزانه برای هر ماشین سواری ٤ لیتر و موتورسیکلت١ لیتر، مردم معترض در شهر تهران از ساعت ١٠ شب  دست به اعتراض و تظاهرات و بستن بزرگراه زدند و با نيروهاى دولتى درگير شدند. هجوم ماشينها، بوق زدنهاى ممتد، نگرانى و عصبانيت چهره ديشب تهران و برخى شهرهاى ديگر بود. بنا به اين گزارش پمپ های بنزین ستارخان، همت، ایران پارس، تهران پارس به آتش کشيده شدند. همينطور باجه بانک اقتصاد نوین واقع در ستاری شمالی، فروشگاه رفاه واقع در میدان رسالت تخريب شدند. در عمده پمپ بنزين ها بدنبال اعلام اين خبر و هجوم مردم، آتش نشانى و پليس مستقر شدند. ديشب تعداد بيشترى پمپ بنزين در تهران در ادامه تظاهرات و اعتراض مردم به آتش کشيده شدند. اجتماع در تهران پارس رو به پائين شهر وسيع تر بود. تظاهرات و اعتراض در تهران تا نيمه شب ادامه داشت. در اين اجتماعات عليه احمدى و نژاد و رژيم اسلامى شعار دادند و با نيروهاى سرکوبگر رژيم اسلامى درگير شدند. در شهرهاى ديگر آمادگى مردم و فضاى انفجارى گزارش شده و نفرت از رژيم بطور علنى همه جا بروز داده شده است. اخبار رسمى دولتى حاکى از آن است که امروز تلاش براى تغيير اين سياست در مجلس رژيم اسلامى شروع شده است.

دولتهاى غربى سياست تحريم اقتصادى و گسترش آن را اعمال ميکنند، و آقاى تام کيسى نيز معترف است که اين تحريمها روى زندگى مردم ايران تاثير منفى دارد. جمهورى اسلامى و سرمايه داران هم با جيره بندى و گرانى و احتکار به جان مردم مى افتند. در جنگ اين اوباشان تروريست، طبقه کارگر و مردم محروم قربانى اول اند و قرار است تاوان سنگين اين سياستها را بپردازند. مردم حق دارند اعتراض کنند. مردم سهمى در تعيين سياست تحريم رژيم و يا جيره بندى بنزين نداشتند. مردم در تصميم راه اندازى تاسيسات هسته اى شريک نبودند. کارگران اعلام کردند که انرژى هسته اى نميخواهيم. مردم گرسنه اند، محروم اند، فاقد امکانات اوليه بهداشتى و درمانى و معيشتى اند. دولت اسلامى غلط کرده است که به نام مردم و از جيب طبقه کارگر ارقام نجومى صرف تاسيسات هسته اى ميکند. در مملکتى که روى درياى نفت و گاز خوابيده است چرا بايد بنزين جيره بندى شود؟ اين حکومت جنايتکار تنها بايد سرنگون شود.

مردم نپذيريد!
رژيم اسلامى فورا و با يک اعتراض قوى پس مينشيند. نبايد قبول کنيم که بنزين و نان و مايحتاج مردم تحت سيستم جيره بندى قرار گيرد، مشتى سودجو و کميته چى به جان مردم بيافتند و بازار سياه شان را بيش از پيش رونق دهند. اين سياست را بايد به شکست کشاند. تا همين حالا پاسخ محکمى داده شده و اين استقبال خوبى از ١٨ تير بود. با صداى رسا و متشکل و متحد اعلام کنيد؛ نه تحريم، نه جيره بندى! نه تاسيسات هسته اى، نه بمب اتمى! مرگ بر جمهورى اسلامى! حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به اتحاد و همدلى در اعتراض به اين سياستهاى ارتجاعى تروريستها دعوت ميکند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٧ ژوئن ٢٠٠٧- ٦ تير ١٣٨٦