گزارش
تحصن ١۵٠٠ نفر در مقابل استاندارى
معادن مال ماست!

شوان  سور از سنندج


قزل جکن از روستاهای اطراف قروه است که حدود یکهزار و پانصد نفر از ساکنین آن از 9 صبح امروز سه شنبه جلوی استانداری تحصن کرده اند و تا کنون که این گزارش ارسال میشود مدام به تعداد مردمی که از روستا رهسپار شهرهستند  افزوده میشود.

دلیل تجمع این است که طی یکسال گذشته 3 معدن در روستا کشف شده و رجبی از سران و عوامل سپاه کرمانشاه به همراه تعدادی دیگر از عوامل ارگان سرکوب مردم این معادن را به تصرف خودشان درآورده و دست به استخراج این معادن زده اند.

اهالی روستا اعلام کرده اند که ما همگی بیکار هستیم، کشاورزی هم نداریم و تعداد زیادی از خانواده های در فقر مطلق بسر میبرند. معدنی که یافت شده چرا از آن ما مردم نباشد؟ چرا ما مردم نباید از عواید آن بهره مند شویم؟

مردم روستا در این رابطه به رئیس جمهور و ادارات مختلف نامه های زیادی نوشته اند اما بعد از اینکه هیچگونه پاسخی دریافت نکردند تصمیم به تحصن در مقابل استانداری گرفتند. اکنون جلوی استانداری بشدت نظامی شده و تعداد زیادی نیروی انتظامی و لباس شخصی در آنجا حضور دارند و به زور متحصنین را به صدها متر دورتر از محل استانداری منتقل کرده اند.

اما متحصنین اعلام نموده اند که تا دریافت پاسخ مناسب ازحکومت و عدم رسیدگی خواسته برحقشان محل را ترک نخواهند کرد. اهالی روستای مذکور از میانشان تعدادی نماینده انتخاب نموده و داخل استانداری فرستادند. *