يادداشت سردبير٬ شماره ۵۵
اعلام سنديکاى کارگران هفت تپه
اين سنگر را بايد محکم کرد!
سياوش دانشور

حدود يکماه و نيم از اعتصاب هزاران نفره کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ميگذرد. اين اعتصاب مداوما با اعتراض در مقابل فرماندارى و نهادهاى دولتى و تجمع در شرکت توام بوده و در چند مورد نيروهاى انتظامى وحشيانه کارگران را سرکوب کردند. خواست برسميت شناسى سنديکاى کارگران هفت تپه يک خواست محورى اين اعتصاب بود که هشت ماه پيش هم با حمايت و امضاى ٢۵٠٠ کارگر طرح شد. اين خواست اما تاکنون با پاسخى رسمى و غير رسمى از طرف نهادهاى ذيربط مواجه نشده و سياست جنگ فرسايشى رژيم با کارگران هفت تپه از يکسو و تلاش براى متفرق کردن کارگران با تکيه به سياستهاى ناسيوناليستى از سوى ديگر٬ قرار است اين اعتصاب و پتانسيل اعتراضى آنرا درهم بشکند.

کارگران اما دراين روزها تصميم مهمى گرفتند. روز دوشنبه کارگران تشکل شان را اعلام و اعضاى هيئت موسس آن را انتخاب کردند. "آقایان فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، علی نجاتی، رحیم بسحاق، محمد حیدری مهر، قربان (رمضان) علیپور، نجات دهلی و علی شریفی افرادی هستند که از سوی کارگران این شرکت به عنوان هیات موسس سندیکا ی کارگری بار دیگر معرفی شدند . "

اين تشکل تنها دستاورد اساسى و درعين حال حياتى براى پيروزى اعتصاب کارگران هفت تپه است. تشکل کارگرى که در متن يک اعتراض و اعتصاب شکل ميگيرد ميتواند بسرعت به تريبون و ابزار دخالت کارگران تبديل شود. سنديکاى هفت تپه را بايد بعنوان يکى از سنگرها و تشکل هاى مستقل کارگرى صميمانه حمايت و تقويت کرد. رمز پيروزى و دوام اين تشکل و ناتوانى رژيم در يورش به نمايندگان کارگران اتکاى منظم سنديکا بر مجمع عمومى کارگرى است. توان و قدرت اين تشکل در گرو حمايت قاطع توده کارگران است و حمايت کارگران درگرو دخالت مستقيم و مستمرشان در تشکل خود است. مجمع عمومى بعنوان مکانيزم کار و تصميم گيرى سنديکاى کارگران نيشکر هفت تپه نقش اساسى در تامين اين هدف مهم دارد.  

طبقه کارگر ايران اين رويداد را مهم تلقى ميکند و از آن بعنوان پله اى ديگر براى ايجاد سازمانهاى مستقل کارگرى استفاده خواهد کرد. تشکیل و اعلام فعالیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را تبريک ميگوئيم. اميدواريم اين تشکل پرچم منافع واقعى کارگران را در مقابل پلاتفرم ناسيوناليستى و ضد کارگرى برافرازد. پرتوان باد اتحاد کارگران!*