برای دومین روز متوالی کارگران اتوبان اهواز اندیمشک را مسدود کردند
برای دومین روز متوالی کارگران نیشکر هفت تپه اتوبان اهواز اندیمشک را مسدود کردند

بنابه گزارشات رسیده از شوش، کارگران نیشکر هفت تپه همراه با خانواده های ومردم هفت تپه صبح امروز چهارشنبه یک تجمع اعتراضی چند هزار نفری را تشکیل دادند و به سمت سه راهی خوانساری حرکت کردند. و در این نقطه اتوبان ترانزیت اهواز اندیمشک را برای دومین روز متوالی بستند. بسته شدن اتوبان ترانزیت همچنان ادامه دارد و تعدادی از سرنشینان و مسافرین اتوبسها به حمایت از کارگران برخواستند .

کارگران با سر دادن شعارهایی مانند: کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه/ کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد/ حقوق ماهیانه حق مسلم ماست/ معیشت و زندگی حق مسلم ماست/ ساعدی ،شفیعی مرگت باد و شعارهای متعدد دیگر ی را سر دادند .

نیروهای امنیتی و انتظامی گسترده ای را به محل گسیل داشتند و سعی داشتند که از اقدامات اعتراضی کارگران ممانعت کنند ولی کارگران با بستن اتوبان به اعتراض خود ادامه دادند. تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی بنابه گفته کارگران بیش از 400 نفر حدث زده می شد .

از طرفی دیگر برای از بین بردن مزارع کشت نیشکر اقدام به محدود کردن آب مزارع تا کمتر از یک سوم معمول نموده اند، همچنین زیودار به نیروهای حراست دستور داده است که از مزارع نیشکر حفاظت نکنند و این مسئله باعث شده است که احشام قسمت اعضام مزارع را از بین ببرند. این طرحی است که توسط شفیعی و زیودار برای از بین بردن مزارع نیشکر دنبال می شود .

کارگران قصد دارند در روزهای آینده به اعتراضات خود ادامه دهند .

خواسته های کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه به قرار زیر می باشد :
حق داشتن سندیکای مستقل کارگری
پرداخت حقوق معوقه 3 ماه اخیر
پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب
برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت
برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیوداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از خواسته های به حق کارگران حمایت می کند و از سندیکاهای کارگری و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای حمایت از کارگران ایران است.*