آگهى چاپ چند کتاب

انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى چند جلد کتاب در سالگرد تشکيل حزب منتشر کرده است که در روزهاى آتى از طريق سايت حزب قابل دسترس اند. اين کتابها شامل؛

* در باره سبک کار کمونيستى
مجموعه اى از مباحث سبک کارى و سازماندهى منصور حکمت

* کتاب ميز گردها
مجموعه اى از ميزگردهاى نشريه يک دنياى بهتر
على جوادى٬ نسرين رمضانعلى٬ آذر ماجدى٬ سياوش دانشور

* جلد دوم کتاب نامه ها
مجموعه اى از ٣٠ شماره ستون نامه ها
سياوش دانشور

* کتاب ستون يادداشت سردبير
سياوش دانشور

*کتاب مجموعه ميزگردها در دوره فراکسيون اتحاد کمونيسم کارگرى 
بزودى منتشر ميشود.

علاقه مندان ميتوانند اين کتابها را از طريق سايت حزب دريافت کنند.

انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
ژوئن ٢٠٠٨