بنا به گزارش دريافتى کارگران کارخانه نساجى کردستان و کارگران کارخانه شاهو در جمع کارگران در کارخانه اين پيامها را بعنوان پيام همبستگى و حمايت از کارگران هفت تپه تصويب و منتشر کردند.

پيام کارگران کارخانه نساجى کردستان به کارگران نيشکر هفت تپه

هم زنجيران!
اخبار اعتراض شکوهمند شما را طبقه کارگر در سراسر ايران دنبال ميکند. وضعيت ما در کارخانه نساجى مشابه شما در نيشکر هفت تپه است. درد طبقه کارگر در صنايع زيادى يکسان است. ما درد گرسنگى و بيکارى و ندارى را ميشناسيم و با آن بزرگ شده ايم. ما وقتى به فرزندان دلبندمان ميگوئيم نداريم دنيا روى سرمان خراب ميشود. ما وقتى با صاحبخانه و بانک و بدهکار روبرو ميشويم شخصيت مان خرد ميشود. ما ادعانامه رنج و زحمت هستيم. اما اين را هم ميدانيم که اين درد تاريخى طبقه ما را ميتوان با اتحادمان درمان کرد. اتحاد شما و حمايت مردم شريف شوش از شما شورانگيز است و درسى است براى ديگر بخشهاى خانواده بزرگ کارگرى.

دستتان را بگرمى قلبهايمان ميفشاريم و به اميد زندگى شرافتمندانه و انسانى تلاشمان را ادامه ميدهيم. از مبارزات شما و خواستهاى برحق تان مانند تشکيل سنديکا و تشکل مستقل کارگرى و پرداخت حقوقها و پايان دادن به اذيت و آزار فعالين کارگرى حمايت ميکنيم. فراخوان ما به کارگران ايران و جهان اين است که از شما حمايت کنند. ما يک خانواده بزرگ جهانى هستيم که کسى را بجز همديگر نداريم.

زنده باد کارگران هفت تپه و مبارزات متحدشان!

کارگران کارخانه نساجى کردستان

ما درکنار شما هستيم

کارگران هفت تپه٬ دوستان
محافل ما کارگران نساجى در کارخانه شاهو شايد مثل خيلى محافل کارگرى صحبت از شما و مبارزه قدرتمندتان است. وقتى کارگر اعتراض ميکند همه اميدوار ميشوند. ما مدتها با اعتصاب و تظاهرات و اجتماع روبرو بوديم. ناچار شديم اعتصاب کنيم چون کارگر بخاطر تفريح اعتصاب نميکند و زندان نميرود. آخر چرا بايد کار کنيم و حقوق مان را ندهند؟ کدام انسان باشرف اين را قبول ميکند؟ قدرتمداران براى خودشان تشکل و حزب و همه چيز دارند. پول و ثروت شان هم از پارو بالا ميرود. ولى وقتى کارگران ميگويند سنديکا و شورا و سازمان کارگرى خودمان را ميخواهيم ميگويند نميشود! وقتى اعتراض ميکنيم که فرزندمان گرسنه است باتوم ميزنند و به زندان مى اندازند! مگر ما چه گناهى کرديم که بايد گرسنه باشيم و بيمار و بيکار و نمايندگانمان به زندان بروند؟

دوستان عزيز شما پاره تن ما هستيد. کارگر همه جاى دنيا اگرهم اسم کارخانه و کشورش فرق کند کارگر است و به يک طبقه جيهانى تعلق دارد. ما منفعت يکى و دردمان هم يکى است. اعتراض و اعتصاب شما هم طبقه ايها براى گرفتن حقوقهاى معوقه و امنيت شغلى و تشکل برحق است. شما گدائى نميکنيد پول کار شاق و زحمت تان را ميخواهيد. ما کارگران حق داريم تشکل مستقل داشته باشيم. رهبران شما بهترين فرزندان طبقه ما هستند. بايد از آنها همه کارگران حمايت کنند. چون زندانى کردن رهبران و نمايندگان کارگران يعنى دفاع از سرمايه دار و ندادن حق کارگران.

دل ما با شماست و چشم انتظار پيروزى تان. به اتحاد و استقامت شما ارج ميگذاريم و هم طبقه ايهايمان را همه جا دعوت به حمايت شما ميکنيم. هيچ فريادى از کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم برحق تر نيست. زنده باد و همبستگى تان. اين اتحاد شما تنها سرمايه امروز شماست که سر مشق همه کارگران است. زنده باد مبارزات طبقه کارگر.

از طرف کارگران کارخانه شاهو سنندج