گزارش٬
آسیب های اجتماعی
على طاهرى

بر اساس نتایج آخرین تحقیقات موسسه داریوش در بین 6 هزار نفر از معتادان٬ 17 درصد معتادان بین 20 تا 24 سال٬ 23 درصد بین 25 تا 29 سال و گروه کثیری از آنها بین 20 تا 34 سال هستند. در سال های اخیر سن اعتیاد حدود يک سال و نيم کاهش یافته است. بر اساس آمارهای موجود حدود هفت درصد معتادان کشور را  زنان تشکیل می دهند٬ به نظر می رسد تعداد معتادان زن از این رقم بیشتر باشد و برخی مسائل و انگ های اجتماعی که مانع مراجعه زنان به مراکز درمانی می شود. 15 درصد کارگران ساده و 17 درصد کارگران ماهر سابقه مصرف مواد مخدر را دارند. همچنین بیش از 10 درصد رانندگان٬ کمتر از 4 درصد کشاورزان٬ 7 درصد دارندگان مشاغل تخصصی٬ 8 درصد مغازه داران و 3 درصد افراد خانه دار بر اساس تحقیقات انجام شده اعتیاد دارند. حدود 3 درصد دانشجویان و 2 درصد دانش آموزان معتاد هستند که بر این اساس جمعیت دانش آموزی معتاد در کشور حدود 35 هزار نفر است. همچنین 20 درصد افراد بیکار سابقه مصرف مواد مخدر دارند .

7  و نیم میلیون ایرانی زیر خط فقر
معاون هدفمندی یارانه ها و فقرزدایی وزیر رفاه و تامین اجتماعی٬ خط فقر مطلق را برای خانواده 4-6 نفری شهری٬ یک میلیون و ششصد هزار ریال و برای خانوار روستایی یک میلیون و 130 هزار ریال اعلام کرد. تقریبا 5.10 درصد جمعیت شهری و 11 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق هستند که از نظر جمعیتی حدود 4 میلیون و 935 هزار نفر جمعیت شهری و 2 میلیون و 530 هزار نفر جمعیت روستایی و در کل 7 میلیون و 465 هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند .

تعریف خط فقر شدید را ناتوانی در تامین 2 هزار کیلو کالری در روز و خط فقر مطلق را حداقل درآمد مورد نیاز برای تامین نیازهای اساسی خوراکی و غیر خوراکی عنوان شده است . *