طرح "امینت اجتماعی" را به تعرض اجتماعی بدل کنیم!

یک دنیای بهتر: رژیم اسلامی بار دیگر با "طرح امنیت اجتماعی" به جدال با جامعه و زنان برخاسته است. چه اهداف و سیاستهایی را در پس این طرح دنبال میکنند؟ چه ارزیابی از کارنامه تاکنونی رژیم اسلامی در این زمینه در سالهای اخیر دارید؟

آذر ماجدی: این کار همیشگی رژیم سرکوب و ضد زن اسلامی است. حمله به زنان بخاطر "بد حجابی،" عدم رعایت شئونات اسلامی و آپارتاید جنسی یک جز جدایی ناپذیر و دائمی سیاست این رژیم است. بخصوص در آغاز فصل گرما رژیم با تمام قوا به زنان و به کل جامعه یورش میاورد. با این یورش رژیم اسلامی اعلام میکند: "سرکوب میکنم پس هستم!" بدون یک سرکوب سیستماتیک رژیم اسلامی دو روز هم دوام نمیاورد. لذا باید هر یورشی را با کب کبه و دب دبه اعلام کند. و ارازل و اوباش خود را به جان مردم بیاندازد.

سرکوب زنان، حجاب و آپارتاید جنسی از ارکان پایه ای و اساسی این رژیم است. حجاب عملا به بیرق این نظام بدل شده است. لذا یورش به زنان برای رعایت حجاب و آپارتاید جنسی بطور اجتناب ناپذیری به یک رکن مهم سرکوب بدل میشود. رژیم اسلامی از بدو حیاتش بر این مولفه و سرکوب زنان تکیه کرده است. با سرکوب خشن و اسلامیزه کردن جامعه کوشیده رژیم خود را سر پا نگاه دارد.

اما از طرف دیگر یک جنبش مقاومت وسیع و گسترده نیز در جامعه شکل گرفته است. زنان، بخصوص نسل جوان، بطور فردی و جمعی در مقابل سرکوب رژیم مقاومت میکنند و زیر بار زور گویی های آن نمی روند. مقاومت زنان جوان در مقابل نیروهای مزدور سرکوب در خیابان ها در بسیاری موارد به شکل گیری یک حرکت اعتراضی خودبخودی از طرف مردم منجر میشود. بسیار اتفاق میافتد که مزدوران قصد بازداشت دختر جوانی را دارند، مقاومت و فریاد های او عملا به فراخوانی به اعتراض جمعی بدل میشود. مردم از گوشه و کنار جمع میشوند و به نیروهای سرکوب حمله میکنند و در موارد بسیاری باعث آزادی دختر مربوطه میگردند و مزدوران دست از پا دراز تر مجبور به ترک محل میشوند.

اما این مساله که رژیم طرح سرکوب زنان را "طرح امنیت اجتماعی" نامیده است، خود نشان دهنده این امر است که تا چه میزان اسلامیزه کردن جامعه و کشیدن حجاب اختناق بر سر جامعه برای رژیم اسلامی حائز اهمیت است. مبارزه با حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی دو رکن مهم مبارزه با رژیم اسلامی است. رژیم این را میداند و میکوشد تا یک یورش عظیم را علیه آن سازمان دهد. این به امر و مشغولیت دائمی رژیم بدل شده است.

 

یک دنیای بهتر: برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ چگونه میتوان مقاومت توده ای و گسترده ای را در این زمینه سازمان داد؟

آذر ماجدی: مردم عملا خود راه را نشان داده اند. ما روز به روز بیشتر با ضد حمله مردم به مزدوران رژیم روبرویم. بطور روز افزونی شاهد این امریم که هنگام دستگیری زنان بخاطر "بدحجابی" مردم به نیروهای بسیج و عفاف و غیره حمله ور میشوند. آنها را استیضاح میکنند، با آنها درگیر میشوند و عملا زن مورد تعرض را از دست آنها نجات میدهند. چنین صحنه ای را بیشتر و بیشتر در خیابان ها مشاهده میکنیم. سال گذشته شاهد حرکت های جمعی و وسیع جوانان به نیروهای بسیج بودیم. حرکت های خودانگیخته ای که بسیار شکل سازمان یافته داشت. این مساله به این خاطر بود که یک توافق اعلام نشده و ضمنی میان جوانان برای مقابله با نیروهای بسیج و مزدور وجود دارد. روانشناسی جامعه چنین دیکته میکند. زمان سکوت و تسلیم به سر آمده است. اکنون زمان مقابله و تعرض است. این را حتی اگر با صدای بلند اعلام نشود، همه احساس میکنند. به این خاطر حملات رژیم به زنان بسیاری اوقات بی جواب نمی ماند. خود دختران نیز شجاعت زائدالوصفی از خود نشان میدهند. با دست و پا زدن، مقاومت در مقابل دستگیری و فریاد کشیدن عملا سوت تعرض را به صدا در میاورند.

بنظر من باید به این روحیه و حرکت شکل سازمان داده شده تر و از پیش آماده شده تری داد. باید، بویژه در محلات جمع هایی را از جوانان، دختر و پسر، سازمان داد که در مقابل نیروهای بسیج و مزدور مقاومت میکنند. هر زمان که تعرض این مزدوران به زن یا جوانی را شاهد باشند به شکل سازمان یافته با آن مقابله میکنند. به این ترتیب این نیروها پیش از حمله به هر کسی مجبور اند دو بار فکر کنند. جمهوری اسلامی نیز جرئت نمیکند که این چنین انگیزه و امکان حمله و اعتراض برای جوانان ایجاد کند. به این ترتیب عملا طرح "امنیت اجتماعی"  را به عدم امنیت اجتماعی برای رژیم بدل خواهیم کرد.

یک دنیای بهتر: سازمان آزادی زن برای مقابله با این تعرض رژیم چه برنامه هایی را در دستور دارد؟

آذر ماجدی:  سازمان آزادی زن همواره کوشیده است که در سطح بین المللی رژیم اسلامی را افشاء کند و حمایت بین المللی از مبارزات مردم و زنان در ایران جلب کند. این یک رکن اساسی مبارزه ما است. اکنون نیز بطور فشرده و متمرکز به این کار ادامه میدهیم و میکوشیم که بویژه محکومیت رژیم اسلامی را در کنفرانس های بین المللی به تصویب برسانیم. علاوه بر این تلاش خواهیم کرد که با استفاده از کلیه امکانات مان به سازماندهی جمع های آزادی زن برای مقابله با سرکوب رژیم و سازماندهی مقاومت بپردازیم. همینجا از تمام خوانندگان نشریه برای یک دنیای بهتر دعوت میکنم که به سازمان آزادی زن بپیوندند و جمع های آزادی زن را تشکیل دهند و بطور سازمان یافته با تعرضات رژیم مقابله کنند.