حزب اتحاد کمونیسم کارگری در یک نگاه
پدرام نو اندیش

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از دل جریانی متولد شد که مبنای اندیشه های کمونیستی منصور حکمت بوده است. اندیشه های کمونیستی کارگری منصور حکمت٬ نقد سوسياليسمهاى غير کارگرى و تاکيد بر کمونيسم اجتماعى و کارگرى مارکس است. اين ديدگاه در ايران نقطه پایانی بود بر سيستم فکرى و عملى چپ سنتی و خلقی و ناسيوناليستى. متاسفانه پس از مرگ منصور حکمت و به دنبال انشعاب سال ٢٠٠۴ ٬ فضای دوستانه و کمونیستی سابق جای خود را به روشها و ديدگاهها و سياستهاى سکتاریستی و اتهامهای غیر رفیقانه و کمرنگ شدن ويژگى انتقادى در تمام سطوح داد. فضاى خلاق و باز حزبى دوره منصور حکمت٬ که فضای نقد و ابراز وجود را همواره تامين ميکرد٬ عملا کنار گذاشته شد و به سنتهاى قديمى و جهان سومى مناسبات احزاب رجعت شد. با تشکیل حزب حکمتيست و باقی ماندن تعدادی ديگر در حزب کمونيست کارگرى٬ و تداوم فضاى نامانوس در جنبش کمونيسم کارگرى٬ عملا مبارزه عليه رژيم اسلامى و براى سوسياليسم دچار یک نوع رکود و در جا زدن و پسرفت شد. يک نيروى مهم در صحنه سياسى دچار تفرقه شد و تاثيرات بسيار منفى ببار آورد. تداوم اين وضعيت و سياستهاى بعدى دراين دو حزب٬ کم و بيش نتیجه اش سر برون آوردن سنتهاى قديمى و نقد شده تشکیلاتی شد که متاسفانه ديگر سنخيتى با کمونيسم کارگرى منصور حکمت و آن تصوير بزرگ و انسانى نداشت.  

ايجاد حزب اتحاد کمونیسم کارگری عملا پاسخى به اين اوضاع بود. تشکيل اين حزب برافراشتن پرچمى بود عليه حکومت سرمایه داری اسلامی٬ براى بميدان آوردن طبقه کارگر٬ براى بدست گرفتن نقد کمونيستى و مارکسى منصور حکمت به وضع موجود. اين حزب تلاشى بود براى احيا اميد و راديکاليسم افراطى و اجتماعى در متن جامعه. تداوم تکاپوی سياستها و منافع سکتاریستی و بعضا غیر کمونیستی در دو حزب ديگر٬ حقانیت وجود و سياست متفاوت و متمايز حزب اتحاد کمونیسم کارگری را به اثبات میرساند. این واقعیت که مبارزه را میبایست در ظرفی دیگر که بایسته سنت انسانى و راديکال و کارگرى منصور حکمت باشد با شدت و توان بیشتری ادامه داد.

پروسه یک سال گذشته حزب اتحاد کمونیسم کارگری به خوبی حاکی از چند نقطه قوت و گاه ضعف هایی است که اشاره به آنها ما را در شناخت جایگاه این حزب در مبازه اجتماعی طبقه کارگر یاری میرساند؛

- نقد بی رحمانه سياستها و ديدگاههاى غير کمونیستى کارگری در دو حزب حکمتيست و حککا به رهبرىحميد تقوایی و کورش مدرسی. چپ و راست زدنهای این دو حزب که به نام سياستها و نگرش منصور حکمت مطرح میشد٬ اکنون به وضوح دیده میشود که نتایجى نداشتند و نه فقط ضامن پيشروى نبودند بلکه منشا ريزش و کناره گيريهاى متعددی از جمله از جانب کادرهای قديمى و بالاى حزبی شدند. مستقل از نظر ما در مورد ديدگاه هر رفيقى٬ بطور کلى٬ کادرهایی که اندیشه های کمونیستی منصور حکمت را دریافته باشند٬ دیر یا زود متوجه این درجا زدن ها که گاها تا سطح چپ سنتی تنزل میابند در دو حزب کمونيست کارگرى و حکمتیست خواهند شد. تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ تنها پاسخى به مبارزات طبقه کارگر و آزاديخواهان براى آزادى و رفاه و سوسياليسم نبود٬ بلکه در سطح جدال برسر کمونيسم کارگرى٬ پاسخی بود براى دفاع از منصور حکمت و سنگربندى در مقابل ديدگاهها و سياستها و تاکتيکهائى که با نام منصور حکمت و کمونیسم کارگری مروج آن هستند.

- پروسه یک سال گذشته حزب اتحاد کمونیسم کارگری و نوع فعاليتش همينطور پاسخى بود به  تلاش های روشنفکران بورژوا و خود حکومت سرمایه داران اسلامی و قلم بدستان جيره خوارش که در سرناى "بن بست چپ" و "پايان کمونيسم" دميدند و هنوز مشغول اين شغل شريف اند! این حزب؛ برنامه اش٬ پراتيکش٬ سياست و تبليغاتش٬ و تلاش کادرها و فعالينش  پاسخی است برای تامين سازمان و رهبری جنبش کمونیسم کارگری. این حزب حاصل جنبش کمونیسم کارگری تاکنونی است. حکومت سرمایه داران اسلامی بار دیگر حزبی دخالت گر در عرصه های اجتماعی سیاسی مقابل خود میبیند که تلاشش به دست گرفتن رهبری مبارزه طبقاتی و پيروزى انقلاب کارگرى است. این حزب نشان داده است که  اسیر توهمات ناسیونالیستی نشده و نخواهد شد. هدفش سرنگونی حکومت سرمایه داری اسلامی و کسب قدرت سیاسی و استقرار حکومت کارگرى است. پای این حزب روی زمین سفت است. در جدال های اجتماعی طبقه کارگر حضور دارد و حضور خواهد داشت. سازمان دهی مبارزات طبقه کارگر ایران را امر فورى خود ميداند و براى آن تلاش ميکند.

- حزب طی یک سال گذشته به خوبی نشان داده است که چیزی برای پرده پوشی ندارد. آنچه را که می اندیشد و میخواهد تصمیمش کند٬ در رسانه های خود منعکس میسازد. به نظرات و نقدهای کادرهای خارج و داخل کشور به دیده احترام مینگرد و در تصمیم گیریهایش مستمرا دخالت خواهد داد. هیات دائر دفتر سياسى نقطه قوت حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. شفافيت و علنيت و سياستهاى هیات دائر حزب در رسانه های حزبی منعکس است. در معرض قضاوت عموم قرار دارد. روش کار حزب بيانى از مناسبات مدرن و انسانى و باز است. در واقع تلاشى براى احيا سنتهاى کمونیستى کارگری منصور حکمت در قالب يک حزب سياسى است.

- این حزب تصمیم بر آن دارد تا در صفوف جنبش کمونیسم کارگری اتحاد و وحدت عمل در برابر حکومت سرمایه داران به وجود آورد. هرچند بيمارى قديمى سکتاريسم و منافع غير کارگرى تاکنون موانع متعددى دراينراه بوده اند. اما دستکم تثبيت شده که اين حزب منافع بزرگترى را مقابل همگان ميگيرد.

حزب ما عليرغم ضعفها و کمبودهايش در يکسال عمر خود موفق بوده است. البته اعضا و کادرهاى حزب عمدتا تاريخى از تجارب پشت سر خود دارند. تلاش های تاکنونی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بدون شک با از خود گذشتگی کادرهای داخل و خارج از کشور است که نتیجه داده است. آينده ما هم به همين منش و نگرش انقلابى و دخالتگرى در قلب اعتراض کارگرى و آزاديخواهانه روشن است. راه مبارزه طبقاتی راهی صاف و هموار و بدون سنگلاخ نیست و مطمئنا با تلاش های ما کمونیست های کارگری برای سازمان دادن طبقه کارگر برای انقلاب کارگری و محو تمامی اشکال ستم و استثمار به ثمر خواهد رسید.*