با اعضا و فعالين حزب


يک دنياى بهتر: يکسال از تشکيل حزب گذشت. ارزيابى شما از نقاط قوت و ضعف حزب در يکسال گذشته کدامند؟ يک هدف اساسى حزب تبديل شدن به ظرف اعتراض کارگر عليه وضع موجود و بسيج و سازماندهى طيف راديکال و سوسياليست طبقه کارگر حول حزب است. دراين زمينه فکر ميکنيد چه اقداماتى اولويت دارند؟ بطور کلى فکر ميکنيد بايد حزب روى چه مسائلى تمرکز بيشتر داشته باشد٬  پيشنهاد مشخص تان چيست؟
مهران ميلادى: با سلام و خسته نباشید برای یکسال فعالیت و تلاش بی وقفه و مستمر در امر عمل کمونیستی کارگری. به سهم خودم فرا رسیدن اولین سالگرد تشکیل حزب اتحاد کمونیسم کارگری را به تمامی کادرها، فعالین و اعضا حزب تبریک می گویم. امید دارم که سالهای آتی سالهای پرباری برای حزب و جنبش کمونیسم کارگری باشد.
در این یکسالی که گذشت یکی از نقاط قوت های حزب جا انداختن سنت بر پایی مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و کارگاهها است و باید این حرکت تداوم داشته باشد. و نقطه قوت دیگر حزب نقدهای بجا و کوبنده و باپرنسیب در برخورد با گرایشات خرده بورژوازی، پوپولیسم و سکتاریسم دو حزب دیگر جنبش کمونیسم کارگری است. عیان ساختن و شناساندن اهداف و مقاصد ضد بشری و ضد کارگری رژیم آدمکشان اسلامی و تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب و ناسیونالیسم در هر رنگ و لعابی چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی است. و دیگر بر این نکته می خواهم تاکید کنم: یعنی مساله رهبری جمعی و بالا بودن سطح فرهنگ نقد و انتقاد و میزان بالا بودن روحیه رفقا و درک یکدیگر در حزب است. در این چند مورد حزب از دو حزب دیگر جنبش کمونیسم کارگری پیشرفته تر و مدرن تر است.
در مورد نقاط ضعف باید بگویم ضعف مهم وعمده حزب در امر سازماندهی طبقه کارگر حول پرچم کمونیستی کارگری است. ما باید جنبشهای اجتماعی دیگر را هم حول این پرچم متحد کنیم. یعنی جنبش دانشجویان سوسیالیست، جنبش زنان و کارگران رادیکال سوسیالیست وجنبش دفاع از حقوق کودک. من فکر میکنم بیشتر در اینجا بحث بر سر سازماندهی مربوط به سلبی و اثباتی بودن کار ماست.اگر بدونیم که در کجا باید سلبی کار کنیم و در کجا اثباتی٬ این میتونه ما را خیلی پیش ببره. من به همین نکات بسنده میکنم چون این بحث احتیاج به تبادل نظر بسیار دارد.
با آرزوی یکسال پر بار برای حزب و جنبش کمونیسم کارگری .