رفیق علی کانتوری آزاد شد

رفیق علی کانتوری امروز ٥ خرداد ماه ساعاتی پیش از زندان قزل حصار کرج آزاد شد. رفیق علی کانتوری یکی از فعالان خستگی ناپذیر جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی است. آزادی علی پیروزی دیگر برای جنبش ما است. آزادی رفیق علی را به خانواده گرامی اش، به همه فعالان آزادیخواه شهر قزوین و به همه کودکان و زنانی که علی مدافع حقوقشان بوده است، و بخصوص به خود علی عزیز تبریک میگوﺌیم .

زنده باد آزادی ! زنده باد برابری ! زنده باد علی کانتوری !

آزادى على کانتورى را تبريک ميگوئيم!

نشريه يک دنياى بهتر آزادى على کانتورى عزيز٬ مبارز آرمان و جنبش آزادى و برابرى را به خانواده٬ همرزمانش در اردوى آزادى و برابرى٬ و دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب تبريک ميگويد. اميدواريم على عزيز سلامتى اش را که در دوره زندان به وخامت گذاشت بازيابد. براى على کانتورى آرزوى موفقيت و تندرستى داريم.*