يادداشت سردبير٬ شماره 51
آخرين خبر از هفت تپه
حکومت نظامى در شهر و دستگيرى کارگران
سياوش دانشور

بنا به گزارش دريافتى امروز چهارشنبه٬ فضا در شهر بشدت نظامى شده تا از تظاهرات مجدد کارگران جلوگيرى کنند. رژيم دنبال دستگيرى تعدادى از فعالين کارگرى و کارگران است. خانواده هاى کارگرى مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تاکنون ۴٠ نفر دستگير شدند اما اخبار از اين آمار به ميزان بالاترى اشاره دارد.

کارگران ايران!
مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه يکى از پرشکوه ترين و وسيع ترين مبارزات کارگرى سالهاى اخير و نمونه اى از اعتراض طبقه ما در صنايع بحران زده برسر امنيت شغلى و حقوق حقه کارگرى است. جمهورى اسلامى تلاش دارد با پرونده سازى و پاپوش دوزى براى کارگران گرسنه و تعرض وحشيانه به خانواده هاى کارگران و دستگيرى فعالين کارگرى٬ اين حرکت را سرکوب و در نطفه خفه کند. هيچ کارگرى ترديد ندارد که بيداگاه انقلاب رژيم عليه آخوند سرمايه دار شفيعى مدير صنايع هفت تپه يا ”سلطان شکر“ مصباح يزدى به نفع کارگر راى نميدهد. کارگران هفت تپه بدرست به نيروى خود اتکا کردند و دراين مصاف نابرابر به يارى عملى شما هم طبقه ايهايشان نياز دارند. از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنيد. سرکوب کارگران و دستگيرى آنها را قويا محکوم کنيد. در دفاع از آنان به رژيم اخطار دهيد و در تمام مراکز کارگرى نوع حمايت تان را در مجامع عمومى کارگرى بررسى کنيد. اعتصاب حمايتى از کارگران هفت تپه سياستى است که ميتواند اين سياست ارتجاعى رژيم اسلامى را درهم شکند. *