پرونده سازی پلیسی علیه
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب محکوم است!

اخیرا مطلبی تحت عنوان "وضعیت فعلی و گام های ضروری، نکاتی در مورد جنبش دانشجویی و چپ" در "وبلاگ تریبون مارکسیسم" و همچنین سایت اخبار روز درج شده است که ضمن تکرار اتهامات پلیسی رژیم مبنی بر تعلق تشکیلاتی برخی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به حزب حکمتیست، به اطلاعات "فاش شده" در بازجویی و تحت شکنجه ارجاع میدهد. این یک اقدام بیسابقه و پلیسی است. در این زمینه به چند نکته باید اشاره کرد:
۱- نویسنده مقاله فوق با آگاهی به این واقعیت که رژیم اسلامی تاکنون دهها هزار نفر را به اتهام ارتباط با سازمان ها و احزاب کمونیستی و اپوزیسیون اعدام کرده، اتهامات مشابه رژیم به برخی دانشجویان را تکرار میکند. این اقدام یک همراهی آشکار با دستگاه امنیتی حکومت اسلامی است.
۲- شکنجه جسمی و روحی یک رکن همیشگی سیاست دستگاه جنایت جمهوری اسلامی در مقابله با فعالین سیاسی و کمونیستها است. حکومت اسلامی بدون شکنجه و ترور و اعدام و سنگسار قابل تعریف نیست. تکرار و اتکاء به "اطلاعات فاش شده" تحت شکنجه نه تنها اقدامی ضد انسانی بلکه مهر تایید بر عملکرد دستگاه شکنجه و جنایت رژیم آدمکشان اسلامی است.  
۳- عدم امضای مقاله نشان از آن است که نویسنده به ماهیت پلیسی اقدام خود واقف و کوشیده است خود را در مقابل پی آمدهای سیاسی این اسکاندال محفوظ دارد. اما خط سیاسی حاکم بر این نوشته، وبلاگی که این مطلب برای اولین بار در آن درج شده است، رجوعات پایانی مطلب به مقالات ایرج آذرین، نشاندهنده همخوانی و نزدیکی سیاسی این مطلب با خط و ادبیات ایرج آذرین است.
از اینرو:
حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام را بعنوان یک اقدام پلیسی محکوم میکند. این حرکت عملا دستگاه شکنجه و جنایت رژیم اسلامی را مورد تائید قرار میدهد. نقد سیاسی مجاز است. پرونده سازی پلیسی و امنیتی محکوم است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری درج چنین اتهامات امنیتی و پلیسی را توسط سایت اخبار روز تقبیح میکند. حزب از تمامی نیروهای آزادیخواه و کمونیست میخواهد که چنین شیوه ای را مستقل از هر ملاحظه ای قویا محکوم کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۰ مه ۲۰۰۸