گزارشى از نساجى کردستان

بدنبال اعتراضات کارگران نساجى کردستان برسر پرداخت حقوقها و مسئله تعطيلى کارخانه٬ کارفرما دو روز مرخصى تشويقى – امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه- به کارگران داده است و اعلام کرده که روز دوشنبه آينده ١۵٠ هزار تومان حقوق فروردين ماه را ميدهد و سه روز بعدتر حقوق کامل فروردين را پرداخت خواهد کرد.

کارگران روز شنبه به سر کارهايشان برميگردند. کارفرما اعلام کرده که مواد اوليه براى توليد روز شنبه به کارخانه ميرسد و توليد ازسر گرفته ميشود. اينکه اين وعده کارفرما واقعى است يا سياستى جديد براى سردواندن کارگران بايد ديد. ظاهرا از جانب استاندارى يا حامى سابق اين کارخانه بنياد مستضعفان کمکهائى صورت گرفته است که هنوز دقيقا براى کارگران مشخص نيست.

کارگران هنوز بن کارگرى سال ٨۶ را که مبلغ آن ١۴٠ هزار تومان است دريافت نکردند. از ديگر مطالبات کارگران دريافت لباس کار است که بايد هر شش ماه يکدست لباس نو کار به کارگران داده شود. در صورتى که در يکسال و نيم گذشته کارگران لباس کار دريافت نکردند. مسئله ديگر مشکل شنوائى کارگران است. ۶٠ نفر از کارگران اين کارخانه مشکل شنوائى شديد دارند. کارفرما چندى پيش قول داده بود که براى کارگرانى که براثر کار به اين مشکل دچار شدند گوشيهاى مخصوص تهيه کند اما از انجام اين کار تاکنون سرباز زده است. اين موضوع در دو سال گذشته باعث اذيت و آزار اين بخش از کارگران شده اما کارفرما با امروز و فردا مسئله را به تعويق انداخته است.

يک بحث ديگر ما به تفاوت در طرح طبقه بندى مشاغل است که طبق راى هيئت اختلاف و هيئت تشخيص مى بايست پرداخت ميشد که اينهم هنوز پرداخت نشده است. تعداد کارگرانى که مشمول اين طرح ميشدند٬ از کارگران شاغل امروز کارخانه تا کارگران اخراجى در سالهاى قبل٬ مجموعا ٣۵٠ نفر هستند. لازم به ذکر است که اين طرح در سال ٨۵ تصويب شد اما هنوز پرداخت نشده است.*