گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
در مورد شرايط زندگی پناهندگان عراقی و مردم عراق
على طاهرى

همیشه و همه جا٬ هرجایی که جنگ نفیر زشت و کریه خود را سر می دهد٬ انسان ها برای زنده ماندن و به امید ادامه زندگی به هر دری می کوبند و دست به هر کاری می زنند. ادامه زندگی هر چند دردناک٬ هرچند تهی از روح "زندگی"٬ ولی با زنده ماندن "زندگی" را جستجو میکنند. فراریان و پناهندگان دارفور٬ چاد و عراقی نمونه هایی از این جویندگان "زندگی" هستند.  

از زمان اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمریکا و انگلیس و سپس سایر کشور های اروپایی٬ 1 میلیون عراقی به خاطر جنگ٬ ترور٬ کشتار و عدم امنیت جانی عراق را به قصد سوریه و اردن ترک کرده اند و در این دو کشور پناهنده شده اند. هر روز بر تعداد افرادی که عراق را ترک می کنند افزوده می شود . تحقیقاتی که در زمینه شرایط زیستی پناهندگان عراقی در دو کشور سوریه و اردن به عمل آمده بازگو کننده وضعیت وحشتناک زندگی 1 میلیون انسانی است که مجبور شده اند کشور خود را ترک کنند. طبق این تحقیقات 70 درصد پناهندگان در سوریه و اردن به آب اشامیدنی دسترسی ندارند. فرزندان آنها از تحصیل و مدرسه محروم هستند. کودکان برای ادامه زندگی خود و خانواده مجبور به کار در هر شرایطی هستند. تعداد زیادی از زنان برای سیر کردن شکم فرزندان خود مجبور به تن فروشی هستند .

مهاجرت های اجباری که پیامد تمامی جنگ هاست را هم باید در نظر گرفت. طبق آمار حدود 1 میلیون و 900 هزار عراقی به دلیل جنگ داخلی بین "شیعه" و "سنی" و ترورهای روزانه مجبور به ترک محل خود شده و اجبارا به محل دیگری مهاجرت کرده اند. این تعداد تقریبا همیشه از ابتدایی ترین امکانات پزشکی و بهداشتی برخوردار نیستند.

 4 میلیون عراقی احتیاج شدید به کمک های غذایی دارند. 50 درصد نیروی کار فعال عراقی بی کارند.  70 درصد مردم به آب شامیدنی دسترسی ندارند. 8 درصد از حداقل امکانات بهداشتی محرومند. 23 درصد کودکان از سو تغذیه مزمن رنج می برند.

این آمار اولین اطلاعاتی است که پس از 4 سال جنگ و اشغال نظامی عراق منتشر می شود. ولی هرگز هیچ آمار دقیق و یا اطلاعاتی در مورد مرگ کودکان٬ زنان و مردان عراقی در طول 10 سال تحریم اقتصادی سازمان ملل در عراق (نفت در مقابل آذوقه) منتشر نشد. در عرص این ده سال بیش از پانصد هزار کودک عراقی به علت عدم دسترسی به دارو٬ مواد و وسایل بهداشتی جان خود را از دست دادند و بسیاری در اثر گرسنگی مردند . *