به : اعضا و کادرهای حزب

موضوع: مسئول خارج کشور

بنا به تصمیم هیات دایر دفتر سیاسی و از آنجائیکه رفیق محمود احمدی به دلایل پزشکی امکان ادامه کاری در این مسئولیت را ندارند، از این پس رفیق آذر ماجدی مسئولیت خارج کشور حزب را عهده دار خواهد شد. برای این رفقا آرزوی موفقیت میکنیم.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی
۱۲ مه ۲۰۰۸