1.jpg

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

Bureau  for Defense of Refugees (BDR)


"این شرایط را باید تغيیر داد ، به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپیوندید"


در قرنی زندگی مکنیم که بیش از دو ملیارد انسان زیر خط فقر بسر می برند، صدها هزارانسان به علت کمبود مواد غذائی درخطر مرگ قرار دارند و روزانه هزاران  انسان بعلت جنگهای خانمان سوز  
ویا به دلایل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی مجبور می شوند خانه وکاشانه خود را به امید دستیابی به یک  زندگی بهتر وانسانی،ترک میکنندو از راه کوه و دریاخود را به کشورهای پناهنده پذیر میرسانند که متأسفانه  بسیاری دراین راه جان خود را از دست میدهند.
روزانه صدها انسان از کشورهایی مانند ایران،عراق، افغانستان و پاکستان، با توجه به حاکمیت رژیمها و نیروهای اسلامی فاشیستی،  مجبور به پناه آوردن به ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان درشهرهای وان و  آنکارا میشوند تا به حداقل حقوق انسانیشان برسند اما متاسفانه، نتنها به درخواستهای آنان رسیدگی نمیشود بلکه از حق برخورداری از بهداشت ودرمان ،  کار کردن ، تحصیل وغیره نیز منع میشوند.
پناهندگان در ترکیه  از پایه ایی ترین حقوق انسانی محرومند ودرکمال فقر و بدبختی بسرمی برند،دولت ترکیه  از تمامی پناهندگان حق خاک میگرد ومتاسفانه کمیساریای عالی پناهندگان ، حقوق بشروسازمان عفو بین الملل   درترکیه با بی تفاوتی ازکنار تمام این بی عدالتی ها می گذرد و پناهندگان مجبور به تحمل سالها  انتظار برای  انتقا ل به کشوری امن و پایان پروسه های طولانی مدت ، هستند.
این شرایط غیر انسانی قابل تحمل نیست اما قابل تعغیر است ، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه ، پس از برقراری ارتباط و مذاکره با چندین سازمان مدافع حقوق بشر و سندیکاهای کارگری و همچنین شخصیتهای سیاسی چپ در ترکیه ، تصمیم دارد تا در آینده ای نزدیک ، با همکاری این سازمانها و شخصیتهای انسانی ، کمپین وسیع و همه جانبه ای ، علیه سیاستهای ضد پناهندگی دولت ترکیه و کم کاریهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور، سازمان دهد ، لذا از تمامی پناهجویان خواستار است تا صفوف خود را حول سیاستهای انسانی این دفتر ، محکم و متحد کنند.


شرایط غیر انسانی ترکیه ، قابل تعغیر است ، به این صفوف بپیوندید
زنده باد همبستگی سراسری پناهندگان  دفتر دفاع از حقوق پناهندگی واحد ترکیه
نیما انصاری