گزارش کوتاه
شهروز
کمبود آب و برق شديد در تابستان

طبق اخبار خود حکومت امسال در فصل تابستان مردم با کمبود آب و برق شدیدی مواجه خواهند بود. این کمبود در استانهای خوزستان وهرمزگان و کرمان شدید تر خواهد بود و مردم را دچار مشکلات زیادی در فصل گرما خواهد کرد. احتمال جیره بندی آب و برق وجود دارد. قشر فقیر و زحمتکش جامعه تابستان سختى پيش رو دارد. *