درگذشت نابهنگام خسرو دانش را به همسر و فرزندانش و جنبش كمونیسم كارگری تسلیت میگوئیم!

 

بر اساس اطلاعیه دریافتی "از طرف همسر و فرزندان" خسرو دانش، ایشان یكشنبه ١ اردیبهشت بر اثر سكته قلبی درگذشته است. مرگ خسرو دانش نابهنگام و باور نكردنی است. از دست دادن او غم عمیقی را بر قلب تمامی ما نشاند!

درد از دست دادن همسر و پدر دردی جانكاه و جبران ناپذیر است. ما خود را در غم و اندوه خانواده و نزدیكان این عزیز شریك میدانیم.

جنبش كمونیسم كارگری با مرگ نابهنگام خسرو دانش، یك كادر و فعال خود را از دست داد. ما این ضایعه را به طبقه كارگر و تمامی فعالین جنبش كمونیسم كارگری تسلیت میگوئیم.

خسرو دانش در دورانی از فعالیت كمونیستی خود همرزم حزبی ما و در تلاشهای ما شریك بود. ما تلاشهای ایشان در صفوف جنبش كمونیسم كارگری و در دفاع از سوسیالیسم و امر رهایی طبقه كارگر را همواره گرامی میداریم.

درگذشت خسرو دانش را به همسر و فرزندان عزیزش عمیقا تسلیت میگوئیم. یاد و خاطره اش گرامی باد!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
٣ اردیبهشت ١٣٨٧ – ٢٢ آوریل ٢٠٠٨