دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه

آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه

از آنجایی كه كماكان در مقیاس وسیع مردم از ایران بعنوان پناهجو به كشورهای همجوار و هم مرز با ایران میروند٬
 از آنجایی كه امر پناهندگی یك عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان؛ در خارج از كشور و یک مبارزه انسانی است٬  
از آنجایی كه حمایت از حقوق پناهجویان بخشی از یك مبارزه عمومی تر علیه جمهوری اسلامی٬ علیه راسیسم و تعرضات راست در غرب است٬  
بدین وسیله  به اطلاع می رسانيم که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی- واحد ترکیه  فعالیت خود را آغاز میکند!
آغاز به کار این دفتر در شرایطی اعلام میگردد که حتی هیچکدام از توافقنا مه های کنوانسیون ژنو شامل حقوق بشر؛ حقوق پناهندگی؛ حق بهداشت و درمان و غیره در ترکیه رعایت نمیشود و پناهجویان، هر لحظه در خطر دیپورت به جهنم اسلامی ایران قرار دارند، اغلب کودکان پناهجو از حق تحصیل برخوردار نیستند، وضعیت بیش از دو هزار پناهجوی موسوم به شمال عراق پس از گذشت شش سال هنوز نامشخص است و حقوق انسانی هزاران پناهجو در ترکیه در سخت ترین شرایط  و به گونه هر روزه پایمال میگردد. با توجه به چنین شرایطی، اهداف و طرح عمومی فعالیت این دفتر از این قرار اعلام میگردد:
مشاوره حقوقی  در زمینه حقوق پناهندگی به همه كسانی كه از ایران گریخته اند
حمایت همه جانبه از پناهندگان در تركیه
صدور نامه های حمایتی به پناهجویان در صورت لزوم
مبارزه و مقابله با دیپورت پناهندگان
ارتباط وسیع با سازمانهای مدافع حقوق بشر و جریانات رادیکال و کارگری در ترکیه، جهت کسب گسترده ترین حمایتها
دفاع اجتماعی ازپناهجویان از طریق
افشای جمهوری اسلامی و شرایطی كه موجب فرار مردم از ایران میشود
افشای سیاستهای ضد پناهندگی دولتها و سازمان ملل و كمپین علیه تعرض به پناهندگان
مقابله و افشای جریانات راست و راسیست در كشورهای ترکیه و همكاری با دیگر سازمانهای محلی در این رابطه
سازمان دادن خود پناهجویان حول كمپین های مشخص علیه دیپورت٬ راسیسم و غیره
دفتردفاع از حقوق پناهندگی- واحد ترکیه خود را جزئی از جنبش عمومی تر در دفاع از حقوق جهانشمول پناهندگان میداند و به استقبال هر نوع همكاری و مشاركت با دیگر گروههای پيشرو ایرانی و یا غیر ایرانی میرود. این دفتر یك نهاد خیریه نیست، یک نهاد مبارزاتی است و تلاشش بر این است كه از طریق سازمان دادن مبارزه خود پناهجوان به نیازهای عاجل آنها پاسخ گوید. عضویت در دفتر با شرط قبول اهداف بالا برای همگان آزاد است. 

 


زنده باد دفاع بی قید و شرط از حقوق جهانشمول پناهندگی انسانها
نابود باد جمهوری اسلامی ایران
دفتر دفاع ازحقوق پناهندگی واحد ترکیه
7 آوریل 2008