1.jpg

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

Beureau  for Defense of Refugees(BDR)

 

معرفی دبیر و معاون دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه


پس از تشکیل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی – واحد ترکیه در هفته های گذشته، دبیرخانه این واحد، در اولین جلسه خود، نیما انصاری را به عنوان دبیر واحد ترکیه انتخاب نمود . نیما انصاری از فعالین سیاسی و حقوق بشر و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه میباشد که تا کنون قدمهای مهم و فراوانی در جهت دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در ترکیه برداشته و قطعا در این مسئولیت جدید نیز، شاهد موفقیتهای روز افزون ایشان و دفتر دفاع از حقوق پناهندگان – واحد ترکیه خواهیم بود.
همچنین، دبیرخانه واحد ترکیه، کیوان صدیقی، از فعالین خوشنام و با تجربه عرصه دفاع از حقوق پناهندگان و یکی از نمایندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه را به عنوان نماینده دبیر انتخاب کرد.
ما ضمن آرزوی موفقیت برای این رفقا، از تمام سازمانها، احزاب و شخصیتهای مدافع حقوق بشر، خصوصا دفاتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهرهای وان و آنکارا، خواستار همکاریهای نزدیک و فی مابین با مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکیه هستیم.


 آدرس تماس با این مسئولین :
  bdr.refugees@gmail.com
سیروان قادری
از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
16.04.2008