خنک و ناخنک!
سعید مدانلو

افشای اسلام یا عرب ستیزی؟!
به نظر میرسد محقیقین راستگرا و ناسیونالیست ِ اسناد بنیادین و فاکتهای تاریخی اسلامی علیرغم وجود اسناد و فاکتهای غیر قابل انکار تاریخی٬ جماعت سیاسی اطرافشان را تنها به عرب ستیزی  و کِشتن جوانه های شوم تنفر قومی در ذهنیتشان سوق میدهند. آریاییگری مشحون از عظمتمداری و تنفر قومی که بلافاصله در مدخل پیچ دوم سر از تهدید به کشتارهای جمعی درمی آورد. در حالیکه خود این محققین راست و بسیارهم راست ایرانی٬ بخش مهمی از همین اسناد و فاکتهای غیر قابل انکار را ناگزیر سیاه روی سفید  به مردم نشان دادند.
"اسلام تازیان"٬ "تازی صفت"٬ "اسلام عربها"٬ "آقا (عرب) بیا دینتو بردار و از مملکت ما برو". این الفاظ شوم است. این سیاست هُل دادن مردم عرب زبان به دامن اسلام- ناسیونال فوق ارتجاعی عرب است. اسلام حربه کاری در نزد ناسیونالیسم عرب است. گهی از بی آبی میرود توی هاگش و هرجا که زمینه اش باشد و قطعه زمین نمدار و مناسبی برایش  پیدا شود مثل قارچ رشد میکند. 
ناسیونالیستهای عظمت طلب ظاهراً اینروزها یاد گرفتند کمتر روی رضا پهلوی بواسطه بازداشتن آنها از "اسلام ستیزی"٬ غُر بزنند. در عوض دوز عرب ستیزیشان را در "افشای  اسلام" بالا برده اند. "سیاست" را به ایشان و "حزب مشروطه خواه" واگذاشته اند. یعنی ایشان هرچه روضه اسلامی بخواند مهم نیست. "برای حفظ چارچوب مملکت" بدون ترس از برقگرفتگی اسلامی برود کنار جمهوری اسلامی به تانک آمریکایی توی خیابان ککتل مولوتف پرت کند٬ کارش "سیاسیت".   آنها خودشان "سیاسی" نیستند و خیلیهایشان مدعیند که تنها کار "فرهنگی" میکنند. "فرهنگ نیاکان"٬ "فرهنگ اصیل ایرانی"٬ "آبا و اجداد سربلندی که بجای ملا موبد دانشمند داشتند".

آدمی که همان "تازیها" محمد را به شاگردی او متهم میکردند٬ اسمش "سلمان فارسی" بود. به قول عالیجنابان محققین راست ما٬ "روزبهان" اسم فارسیش بود. اسمش را گذاشته اند "روزبهان خیانت کار"  و خیال خودشان را راحت کردند. معلوم نیست مردم غرب که با  دینشان چپ افتاده  بودند٬ دنبال کدام قوم و قبیله بودند تا بابت دینی که با آن دست به یقه هستند٬ آنها را سرزنش کنند؟! "خیانت کار" شان البته معلوم است. مادر کنستانتین قیصر روم که "خواب سیاسی" دیده بود  "مسیحیت" چیز خوبی است!

شیعه گری در ایران چیزی بجز مجموعه ای از خرافات و سبعیت بعلاوه مجموعه دیگری از خرافات و سبعیت و عزاداری نیست. شیعه گری تنوع خرافات٬ جهالت و سبعیت است. موبدان زرتشتی که مسلمان شده بودند احکام اسلامی و فقاهت مذهبیشان را با زرتشیگری قالب ریزی کردند. آخوندهای امروز ادامه سیر تاریخی همان خرافه در خرافه پردازان اولیه یعنی موبدان زرتشتی مسلمان شده و قدرت حکومتی باخته زمان ساسانیان هستند. آنها بودند که قارچ مسموم ِمحصول خرافه پرویشان را به اعقاب امروزیشان رساندند٬ تا هرجا که شد و هر طور که شد به قدرتش برسانند و صاحب اختیارش کنند. دستورات فقهی که موبدان و هیربذان دست در قدرت و شاه تعیین کن ِ زمان ساسانیان میدهند٬ مو به تن انسان راست میکند. احکام شیعی ملغمه ایست از احکام مذهبی هیربذان٬ قرآن و برخی احادیث مربوط به چرند نویسان مسلمان عرب و فارس. اسلام عربی نیز به همان درجه ارتجاعی و خطرناک است. تفاوتشان در شکل به تفاوتهایشان در سنتهای پوسیده اقلیمی یعنی به دستمایه های ایدئولوژیک ناسیونالیسم کشورها مربوط میشود. داستان تراژیک کشته شدن حسین و علم و کتل کشی چندان هم "تازی" نیست. امام زمان که چه عرض کنم٬ این یکی دیگر دست عمر و عثمان را هم از پشت بسته و یک سور هم به همه خرافات و جهالت قرآن محمد زده. کدام دین "تازی"؟! "تازی" خودش سر چاه بدر از محمد رودست خورد. "تازی" خودش زمان ابوبکر علیه همین دین شوریده بود و قدری هم یکه تازی کرد و شکست خورد. آخر چه فحشی دارند به  "تازی" (عرب) بدهند؟

بیواسطه ترین اثر رشد قارچ عرب ستیزی در ایران٬ راندن مردم عرب زبان ساکن ایران به دامن اسلام - ناسیونال عرب است. ناسیونال اسلامیستهای عرب بدشان نمی آید مردم عرب زبان ایران را قربانی رقابتهایشان با ناسیونالیستهای عرب ستیز ایرانی کنند. عرب ستیزی در ایران برای پایه گذاری جنگهای قومی و تیره و تباری خوراک مناسبی است. برای هر دو طرف دعوای ناسیونالیسم تمامیت خواه ایرانی و ناسیونالیسم قومی در ایران٬ اسلام مجعول "دست ساخت عربها" خرج کافی در زرادخانه های سیاسیش دارد. ناسیونالیستهای عرب ستیز ایرانی بخش مهمی از محتوا و حقایق اسلامی که در ایران حکومت میکند را پنهان میدارند. اسلام ستیزیشان جعلی است. تنها بدون هیچگونه تعصب ناسیونالیستی میتوان ضد دین و اسلام ستیز بود. این کار کمونیستهاست. انجام درست این کار ازعهده پیشروترین بخش متشکل طبقه کارگر ایران برخواهد آمد. 

بیگانه و خودی!
نمیدانم صحبت کرباسچی از سرکردگان جماعت "اصلاح طلب"٬ دبیرکل فعلی گنگ کارگزاران و دار و دسته رفسنجانی  با "رادیو فردا" را شنیدید یا نه. حسابی توپید به هرچی "رادیو بیگانه"٬ "دخالت بیگانگان" در امور داخلی حکومت اسلامی و امثالهم.

راستش "بیگانه ستیزی" و عصبانیت کرباسچی از "رادیو فردا" و "بیگانگان" و منع آنان به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی به هر دلیلی باشد٬ قهر و آشتی او و جمهوری اسلامی با حکومتهای غربی و رسانه هایشان بستگی به موقعیت و شرایط سیاسی او و جمهوری اسلامیش دارد. منتها بیگانگی مفرط منافع مردم  با او و جمهوری اسلامی امری ثابت و تغییر ناپذیر است. دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی٬ تشدید تخاصمات داخل حکومت٬ از هم پاشیدگی آن با سوق دادن هرچه بیشتر تعرض خود به حکومت آنها و سرنگونی حاکمیتشان را این تیپ بیگانگان قرار نیست لحظه ای از آن دست بکشند.

(حکومت) مصر نان ندارد به مردمش بدهد!
ما تا حالا نمیدانستیم که درمصر اداره نانواییهای مردم دست ارتش بود! تا اینکه خبر رسید که در مصر نان کم آمد و دنبال این ماجرا فهمیدیم درمصر مدتهاست که نان مردم دست ارتش است! توی تاریخ جغرافی کلاس ششم ابتدایی ما هم نوشته بود یک زمانی بود که "مردم نیل" نان "دنیای متمدن" آن زمان را میدادند. و لابد هنوز هم بکارشان ادامه میدهند. منتها در شراکت با بقیه مردم جهان!

بالاخره این آدم بلند خواهد شد و فکری به حال خودش خواهد کرد؟ پنجاه درصد زیر خط فقر آنهم در محاسبه ای مبتنی بر استاندارد زندگی در مصر؟! از طریق اینترنت اگر زرق و برقهایش را کنار بزنید و کمی توی نحوه گذران زندگی و دنیای مردم آن بروید٬ اسیر چنگال فقر٬ مدام نوحه شرح حال فلسطین و لبنان به زبان و موسیقیشان جاریست. آهنگهای "قهرمانانه" جایش را بیشتر به عزا داری داده است. قرنها بلکه هزاره هاست که نانش را نمیدهند بخورد. زمانی "قهرمان عرب" است زمانی عزادار.

حکومتهای سوریه٬ مصر و ایران در تاریخ آینده!
"رئیس جمهور" اسد که مرد و ورثه کاکل زریشان به "تخت ریاست جمهوری" رسید. "رئیس جمهوزاده" فعلاً در پست سنتر بسکتبال سیاسی سوریه بازی میکنند و مرتب "اسلم دانک" میزنند وسط حلقه لبنان! تروریسم دولتی آمریکا و تروریستهای اسلام سیاسی در رقابتهایشان با یکدیگر بخش قابل ملاحظه ای از مردم عراق را به فاحشگی کشاندند و فرستاه اند به مملکت او.

حسنی مبارک فردا مایه خنده است ولی امروز حال آدم را به هم میزند. او هم دارد موروثیش میکند. یک ذره خجالت هم نمیکشد. حریف تاریخ که نمیشود شد. تاریخ مسخره شان میکند. اینها از قبل برای زمان نبودشان آتو دست آینده داده اند تا مسخره شان کند. قرار بود فراعنه متعلق به اعصار تمدنهای اولیه بشر باشند نه مال مردم امروز مصر! این دیگر جوک است. کاریکاتور تاریخ فراعنه است. مثل حکومت ایران که دیگر نمونه است. از آنجاییکه جمهوری اسلامی تا کنون ماتریال کمیک فراوانی فراهم آورده٬ فردا برای خوشی و شادی شبهای وسط هفته  مقادیر معتنابهی ماتریال کمیک تاریخی در دسترس مردم ایران خواهد بود. قرار نیست مردم بعد از جمهوری اسلامی عزا داری کنند. آنها یادبودهای جانباختگانشان را به هر مناسبتی گلباران میکنند و آنها را به همراه پا دربند بودگانشان پیشگام و مشوق امروز خوشترشان میدانند. شبهای وسط هفته پای تی وی و توی سینما با انواع فیلمهای خنده دار درباره جمهوری اسلامی و دم و دستگاههای حکومتیش٬ ماجراهای جدی ی جدی٬ ماجراهای جدی- کمدی و تمام کمدی٬ گیر دادن سران و ماموران جمهوری اسلامی به حجاب و روسری٬ مسلحانه به عروسیها و جمعهای به زحمت خوش مردم ریختنها و هزاران ماجرای دیگر. جوکها و مسخره کردنهای حکومت ماضی اسلامی و سرانشان با اشکال و امکانات متفاوت. مردم خاطره های تلخ را برای خودشان شیرین خواهند کرد. فیلمهای "گانگستری مافیای اسلامی" ٬ ماجرای زد و بندها٬ سرِ کسی را که دیده و سوت کشیده زیر آب کردنها٬ جمهوری اسلامی در پنجاه اپیزود٬ جدی و کمیک. فیلمهای مستند متعدد. من فکر میکنم خاتمی گل سرسبد فیلمها و نمایشهای کمدی خواهد شد. شما اگر به کسی دیگر فکرمیکنید لابد تحلیل خودتان را دارید. بهترین نقشش میتواند "مامور بارگاه زال ممد برای تمدنها" باشد. فکر میکنید "آقا مهدی امام زمان" قهرمان اول فیلمهای کارتونی نمیشود؟!  

زنده باد طبقه کارگر ایران و دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب که برای دنیای خنده و خوشی و رفاه بیشتر و برای دنیای بهتر٬ میتواند رهگشای خوبی برای طبقه کارگر و دانشجویان مصر به حساب بیاید. معمولاً تحولات سیاسی مهم این دو کشور زودتر از بقیه جاها در منطقه روی یکدیگر اثر گذاشته.

نوروزمان را دلگرم برای پیروزی آغاز کنیم. نوروزهای بهتری درپیش است. *

نوشته های دیگر از سعید مدانلو