محمود صالحى آزاد بايد گردد!

بنا به اخبار امروز محمد عبدى پور با راديو برابرى٬ وثيقه ۴٠ ميليون تومانى براى آزادى محمود صالحى صادر شده است و مسئله اگر با بهانه هاى ديگرى از جانب اطلاعات روبرو نشود٬ موضوع روال ادارى را طى ميکند. آزادى حق محمود صالحى است. او در واقع هيچ جرمى مرتکب نشده بود. دفاع از حقوق انسانى کارگر و شرکت در روز جهانى کارگر نه فقط جرم نيست بلکه تمايل قلبى هر کارگر و انسان آزاديخواهى است.
آزادى محمود صالحى را پيشاپيش به خانواده اش٬ خانم نجيبه صالح زاده٬ و سامرند عزيز٬ به دوستان و همرزمانش٬ و تمام کسانى که دراين سالها در دفاع از محمود صالحى در سطح جهان تلاش کردند تبريک ميگوئيم.
محمود صالحى٬ هر رهبر و فعال کارگرى٬ دانشجوئى و آزاديخواه و برابرى طلب را بايد به قدرت همبستگى و اتحاد از زندان آزاد کنيم.

زنده باد همبستگى جهانى کارگران!
يک دنياى بهتر