گزارش
اعتصاب کارگران ترکيه عليه قانون کار جديد
سرمایه داران و IMF دستانتان را از توی جیب ما کارگران بیرون بکشید!
نيما انصارى

روزهای سیزده وچهارده مارچ ویک آوریل٬ صدای فريادهاى طبقه کارگر پارلمان ترکیه را به لرزه در آورد. کارگران در ترکیه بر علیه قانون کار جدید که توسط پارلمان ترکیه داشت به تصویب می رسيد دست به یک اعتصاب سراسری زدند.

اينبار دولت نيمه اسلامى و شبه سکولار حزب عدالت و توسعه است که قرار است کارگران و زندگى شان را پاى منافع سرمايه داران قربانى کند. اسلام سیاسی٬ چه نوع طرفدار غرب و چه نوع ضد امريکا و غرب٬ يک جريان ارتجاعى و مدافع سرمايه و ابزارى براى سرکوب حرکتهای سوسیالیستی و کارگری در خاورمیانه هست. حزب عدالت و توسعه در ترکیه که مجرى شرايط و نسخه هاى بانک جهانى و صندوق بين المللى پول IMF است٬ وظيفه حمله به کارگران ترکیه را بعهده گرفته است. اين اقدامات با طرح یک قانون کار جدید٬ که مجموعا هدفى جز استثمار شديدتر کارگران و قانونى کردن آن ندارد٬ یک بار دیگر چهره ی وحشی سرمایه داری و اسلام سیاسی را به نمایش گذاشت.

تمام بندهاى اين قانون کار جديد حمله به حقوق تاکنونى کارگران است و با يک گام بزرگ دست آوردهای چند دهه طبقه کارگر ترکيه را عقب ميراند. در این قانون کار جدید سن بازنشستگی کارگران زن و مرد از پنجاه و هشت به شصت و پنج سالگی تغییر کرده است. برای بازنشسته شدن یک کارگر باید نه هزار پوئن پرداخت کند که پوئن فشار سنگینی از لحاظ اقتصادی بر دوش کارگران میگذارد. در این قانون میزان حقوق کارگران ٣٣٪ نسبت به زمان فعالیت کاهش می یابد. مدت استراحت پزشکی زایمان زنان کارگر از سه ماه به یک ماه کاهش مى يابد و مزایا از حقوق حذف ميشود. در این مدت زمان استراحت کارگران ملزم به پرداخت پریم به صورت ماهیانه هستند و در صورت عدم  پرداخت از کلیه مزایای خدمات درمانی محروم خواهند شد. در مقابل این قانون جدید ضد کارگری حکومت ترکیه تمامی کارگران و زحمتکشان ترکیه به پا خواسته و با تعطیل کردن کارخانه ها و دیگر مراکز دولتی وخصوصی اتحاد طبقاتی خود را به نمایش گذاشتند. حزب عدالت و توسعه در مقابل اتحاد وهمبستگی کارگران و زحمتکشان ترکیه مجبور به عقب نشینی شد و طرح قانون کار جدید را ناچارا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آورد. یک بار دیگر کارگران اثبات کردند که با اتحاد طبقاتی خود می توانند در مقابل حمله های وحشیانه کاپیتالیسم بايستند.

شعارهایی که کارگران در این تظاهرات سر دادند:۱- سرمایه داران و IMF دستانتان را ازتوی جیب ما کارگران بیرون بکشید.۲- روزی خواهد رسید که طبقات حاکم واستثمارگران را به پای میز محاکمه خواهیم کشید.۳ - تنها راه رهایی؛ همبستگی٬ همبستگی!