نامه اعتراضى اتحاديه كارگران صنعتى جهان به جمهورى اسلامى ايران
The Industrial Workers of the World (IWW)
٢٥ مارس ٢٠٠٨

آقای محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران
تهران، ايران

موضوع: به بيعدالتى عليه محمود صالحى پايان دهيد!

من بنمايندگى از طرف كميسيون همبستگى بين المللى اتحاديه كارگران صنعتى جهان، كه يك اتحاديه كارگرى جهانى و مستقل ميباشد، اين نامه را مينويسم كه اعتراض شديد خود را نسبت به اتهامات جديدى كه نسبت به محمود صالحى ، كه از ٩ آوريل ٢٠٠٧ در زندان سنندج در بند ميباشد، اعلام نمايم.  آقاى صالحى، كه از فعالين كارگرى شناخته شده ايران و نيز از بنيانگذاران و دبير سابق سنديكاى كارگران خباز در شهر سقز بوده اند، غيرعادلانه به يك سال زندان و سه سال حبس تعليقى محكوم شده است.

روز دوشنبه، ١٧ مارس ٢٠٠٨، مقامات قضايى درشهر سنندج محمود را به جرم ارتباط با خارج از زندان و ارسال پيامهاى حمايتى به دانشجويان مترقى و ديگر زندانيان متهم نمودند. آنها، در حاليكه ميبايست محمود در تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٠٨ آزاد ميگرديد، وى را تحت بازداشت موقت قرار دادند. در اعتراض به اين حكم غيرعادلانه، محمود صالحى بلافاصله اعلام اعتصاب غذا نموده است. بسيار مهم است تاكيد گردد كه آقاى صالحى از بيمارى كليه كه ميتواند مهلك باشد رنج ميبرد. ايشان فقط يك كليه دارند و آن كليه هم فقط در حدود ده درصد ظرفيت خود عمل ميكند.

اين نامه را نوشتم كه اين اقدام ظالمانه حكومت شما را محكوم كنم و از شما بخواهم كه محمود صالحى را فورى و بيقيد و شرط آزاد كنيد; وى يك زندانى سياسى است كه تنها بدليل فعاليتهاى مسالمت آميز خود در برگزارى تظاهرات روز كارگر ٢٠٠٤ و حق وى براى آزادى بيان و تشكل در ارتباط با فعاليتهاى كارگريشان زندانى گرديده است.

من همچنين خواستارم كه منصور اسانلو و ديگر فعالين كارگرى و دانشجويى فورا و بدون قيد و شرط آزاد گردند.
با  احترام،


Michael Pesa
International Solidarity Commission
Industrial Workers of the World (IWW)
 
رونوشت به ديگر مقامات جمهورى اسلامى ارسال گرديده است.

ترجمه و تكثير از: اتحاد  بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com
http://www.workers-iran.org
info@workers-iran.org