اعتصاب بیش از ٣٥٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه به علت عدم پرداخت ٢ ماه حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب و تحصن زدند. این اعتصاب اکنون وارد پنجمین روز خود شده است. در این اعتصاب هر سه شیفت کارگران دست به اعتصاب زده اند. این یازدهمین اعتصاب کارگران در دو سال گذشته است. کارگران تهدید کرده اند چنانچه حقوق ومزایای آنها پرداخت نشود، در مقابل فرمانداری شوش دست به تحصن خواهند زد.
در مقابل این اعتراض کارگران، عوامل رنگارنگ سرمایه از مدیریت گرفته تا اداره حراست شرکت تا ماموران وزارت اطلاعات به تقلا افتادند تا این اعتراض را خنٽی کنند. شایعه پراکنی در مورد پرداخت تدریجی دستمزد، تهدید به دستگیری و اذیت و ارعاب فعالین کارگری، از اقدامات همیشگی این نهادها است. در مقابل کارگران اعلام کردند تا پرداخت نشدن تمامی مطالبات خود به سر کار باز نخواهند گشت. در حال حاضر نیروهای سپاه و انتظامی در اطراف مجتمع به حالت آماده باش برای مقابله با اعتراض کارگران بسر میبرند.
رفقای کارگر
همانگونه که در اعتصاب موفق دوره گذشته توانستید حقوق خود را از حلقوم کارفرما و دولت حامیشان بیرون بکشید، این بار نیز میتوانید با تکیه بر برپایی منظم مجامع عمومی کارگری خود، با متحد و متشکل نگهداشتن دائمی کارگران، با تامین حضور خانواده های کارگری و همچنین با جلب حمایت گسترده کارگران منطقه میتوانید به خواستهای بر حق خود دست یابید.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات شما قاطعانه دفاع میکند. عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگری تحمیل شرایط بردگی کاری به کارگران است. کلیه حقوق و مزایای کارگران باید فورا پرداخت شود. این وضعیت ضد انسانی را تنها میتوان بطور ریشه ای با سرنگونی نظام رژیم اسلامی و نابودی مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه داری تغییر داد.

  
مرگ بر سرمایه داری! زنده باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ اسفند ١٣٨٦ -  ٩مارس ٢٠٠٨