تحمیق وفریب
وجه مشترک دوجناح رژیم اسلامی در مضحکه انتخابات
مهرداد کوشا

حکومت اسلامی بقدری گندش درآمده که هیچکدام از جناحها جرات دفاع مستقیم از نظامشان را ندارند و لاجرم دراین پیشا مضحکه انتخابات می کوشند به شکل دیگری مردم را فریب دهند. اصلاح طلب می گوید؛ اصولگرا می گوید؛ در رادیو و تلویزیون می گویند و در روزنامه شان می نویسند؛ مصاحبه ترتیب می دهند و هزار حقه بازی می کنند تا بگویند:
بله درست است که وضعیت خراب است و فقر و فلاکت و گرسنگی غوغا می کند؛ فساد و فحشاء و اعتیاد همه جا را پر کرده و فرزندانتان را روز به روز بیشتر تهدید می کند؛ از کار و زندگی و معاش برای جوانان در آینده خبری نیست؛ پول نفت سر سفره مردم حقه ای بیش نبوده و.......، اما اگر به پای صندوقها نیایید، حتماً وضع بدتر از این می شود!
به قول معروف "به مرگ می گیرند، تا به تب راضی شوند". این وجه مشترک هر دو جناح حاکمیت است و مقدم بر رقابت آنها در ورود به مجلس اسلامی. اما درعرصه رقابت اوضاع چگونه است؟ رسول منتجب نیا، سر لیست حزب اعتماد ملی، گفته است که اگر رای بیاوریم، طرح 50 هزارتومانی کروبی را زنده می کنیم. یک نفر (به قول خودش، پیشکسوت صنف نانوا) بنام حجت فتحی هم با اطلاعیه ای که در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده، مژده حل مشکلات نانوایان را داده و از آنها خواسته در گردهمایی که قبل ازانتخابات، با حضور سید محمد خاتمی و مهدی کروبی، تعدادی ازنمایندگان مجلس فعلی و کاندیداهای مجلس بعدی تشکیل می شود، همراه فرزندان خود شرکت کنند. لابد قراراست حضرات آیات عظام معجزه ای کرده و مشکلات این قشر زحمتکش را در همان جلسه رتق و فتق نمایند! وقاحت و بیشرمی تا کجا؟
سالهاست که محمود صالحی، عضو سندیکای خبازان سقز، تحت فشار و زندان و شکنجه رژیم اسلامی است. هم در دوره اصلاح طلبی و هم در دوره اصولگرایی و حال این جانیان مژده حل مشکلات نانوایان را می دهند!
باید مردم را فریب داد و باید این مضحکه را برگزارکرد تا نظام اسلامی بماند؛ باید محمود صالحی و منصور اصانلو دربند باشند و دانشجویان آزادیخواه و برابرىطلب زندانی و شکنجه و اعدام شوند تا نظام ضد بشراسلامی بیشتر بماند؛ باید نظام اسلامی بماند و تروریسم آن همچنان در ایران وافغانستان وعراق و فلسطین و اروپا و... مردم بیگناه را قربانی کند؛ باید استثمار وحشیانه کارگران و سایر زحمتکشان همچنان ادامه یابد و باید آزادی و خواستهای طبیعی مردم سرکوب شود تا صنعت دین پا برجا بماند و سهم اصلاح طلب واصولگرای رژیم اسلامی از بهره کشی سرمایه فزونتر گردد.
شرکت در مضحکه انتخابات مجلس اسلامی به هرشکل و با هرتوجیه و تفسیری باشد، نتیجه ای جز کمک به بقاء رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. مضحکه انتخابات را باید به عرصه اعتراضات وسیع و یکپارچه علیه رژیم مبدل ساخت و آنرا به عقب راند. اولين مانع رهایی قطعی مردم جمهورى اسلامى است که بايد با قدرت همين مردم محروم سرنگون شود. مرگ برجمهوری اسلامی٬ زنده بادسوسیالیسم.