به : رفیق خسرو دانش
موضوع : استعفا از حزب اتحاد کمونیسم کارگری
رفیق خسرو دانش عزیز

با سلامهای گرم. نامه استعفا و کناره گیری شما از حزب را دریافت کردیم. از نظر حقوقی کناره گیری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری امری کاملا داوطلبانه است و نیازی به تایید آن توسط مرجعی نیست.
هیات دایر حزب ضمن اظهار تاسف از کناره گیری شما و ضمن ارج گذاشتن به فعالیتهای تاکنونی تان در پیشروی طبقه کارگر و پیشبرد امر آزادی و برابری و کمونیسم کارگری، برای شما در مبارزه برای آرمانهای سوسیالیستی طبقه کارگر آرزوی موفقیت میکند.

دستتان را میفشارم

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۸ فوریه ۲۰۰۸