دانشگاه پادگان نیست !!


گروه خلاف جریان درست در بحبوهه روی کار آمدن جنبشی شروع به کار کرد که در راس خود پرچم آزادیخواهی و برابری طلبی را به دوش می کشید. جنبشی به طور مشخص چپ که در طی یک اقدام بی سابقه خود را در عمیق ترین لایه های اجتماع قرار داد و رهبران چپ و مردمی را به جامعه ای که منتظر اتفاق است معرفی کرد! ما این افتخار را داریم که اهداف انسانی و اجتماعی خود را به جریان آزادیخواهی و برابری طلبی دانشجویان پیوند بزنیم و برای آزادی آن ها و پیشرفت مسیرشان از هیچ کاری کوتاهی نخواهیم کرد!
اما این رویارویی قهرمانانه چند زخمی هم برجا گذاشت! همانند تمام پیکارهای اجتماعی! اگرچه این هزینه های داده شده به یک اتفاق افتخار آمیز پیوند خورد و مانند سایر جنبش های این 30 سال بیهوده و بی حاصل سپری نشد. اما اکنون وظیفه ما که بیرون زندان های مخوف جمهوری مستبدان مذهبی قرار داریم این است که با تمام قوا از این دانشجویان دفاع کنیم. روی صحبت ما تنها با فعالین و انسانهای آزادیخواهی نیست که امروز برای آزادی این دانشجویان و تمام زندانیان سیاسی به خیابان آمده اند بلکه روی صحبت ما با کسانی نیز هست که گوشه ای از این جهان ننگ آور به زندگی حقیر خود خو گرفته اند و با کوتاه بینی عمیق خود به جهان اطراف می نگرنند!
آهاااااااای! سرهایتان را از زیر برف بیرون بیاورید! زمان می گذرد و شما همچنان در صف مزدوران می مانید! دفاع از دانشجویان و سایر زندانیان سیاسی از هر طیف و مرام وظیفه  تمام انسان هاست و کسانی که به هر دلیل مسخره ای از این کار سر باز می زنند عملاً دارند دست به دست دیکتاتورها برای سرکوب انسانیت شمشیر می زنند!
دفاع از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دفاع از آزادی بیان، آزادی عقیده، نفی تبعیض جنسی و نژادی و قومی و مذهبی، دفاع از سکولاریسم و دفاع از حقوق جهانشمول زنان و مردان و کودکان است! چه چیزی افتخار آمیز تر از این می تواند باشد که ما نیز خود را در کنار این دانشجویان در یک صف واحد در برابر دیکتاتور و تمام سنت های ارتجاعی و عقب مانده قرار دهیم؟


برای آزادی تمام زندانیان سیاسی
زنده باد آزادی، زنده باد برابری!
http://z86.blogfa.com /