کنگره کار کانادا، حمایت خود را از اعلام روز 6 ماه مارس 2008
بعنوان روز همبستگی با کارگران ایران اعلام کرده است

کنگره کار کانادا، در بیانیه ای پشتیبانی خود را از اعلام روز 6 ماه مارس بعنوان روز همبستگی با کارگران ایران و فراخوان برای آزادی "منصور اسانلو" و "محمود صالحی"، اعلام کرده است.
کنگره کار کانادا، همچنین گردهمایی را در خیابان "کالج" در شهر "تورنتو" سازماندهی کرده و از عموم مردم برای شرکت در این تجمع دعوت کرده است.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در فراخوان مشترکی خطاب به تشکلها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان، روز 6 ماه مارس را به عنوان روز همبستگی با کارگران ایران و فراخوان برای آزادی "منصور اسانلو" و "محمود صالحی"، اعلام کرده اند.

Date :Thursday,March 6th ,2008
Time :5:00P.M to 7:30 P.M
where :Toronto-Queens Park at college and university

از سايت کارگران ايران