خبر٬

اعتصاب البرز موقتا پايان يافت!
کارگران لاستیک البرز موقتا اعتصاب شان را برای چند روز متوقف کردند. کارفرما وعده داده که در چند روز آتى مطالبات کارگران را پرداخت کند. کارگران سرکار بازگشتند اما اعلام کردند اگر این بار باز با وعده بى پشتوانه روبرو شوند٬ اعتصاب را مجددا آغاز ميکنند.