آخرين خبر٬

شاهرودى رئيس قوه قضائيه رژيم اسلامى امروز طى بخشنامه اى اعلام کرد که: "اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکانپذیر است." براساس این بخشنامه، "انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع است و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند."
آن "ضرورت هاى اجتماعى" که اعدام را به خيابان ها آورد سرجايشان هستند. قرار بود مردم را بترسانند و عبرت بگيرند. استاد اينها ملا طالبان است. ظاهرا ضرر اين اقدامات وحشيانه بيشتر از نفع آن بوده است و قرار است اعدامها مجددا به پشت ديوارها و سلاخ خانه هاى اسلام منتقل شود. اگر اين ابزار قديمى ارتجاع در ايران پوسيده است و شاهرودى و سران حکومت را به اين بن بست کشانده است٬ سوال اين است چگونه ميخواهند حکومت وحشت را سرپا نگهدارند؟ ترديدى نيست که يک وجه اين تصميم فشارهاى جهانى است. اما نفس اعدام٬ نفس قتل دولتى٬ نفس آدم کشى آگاهانه بايد لغو شود و اين کار جمهورى اسلامى و خيل ليبرالهاى حقوق بشرى نيست. کار کمونيسم و طبقه کارگر و انقلابى است که ضرورت آدمکشى را هم واژگون ميکند! 

يک دنياى بهتر