کمکهاى مالى دريافت شده:


مزدک از استکهلم، در سه نوبت: ۴۵٠ کرون، ٣٠٠ کرون، و ٣٨۵٩ کرون، مجموعا: ۴۶٠٩ کرون
ايران: ۴۶۶٣ کرون
با تشکر از دوستان گرامى، از ديگر خوانندگان ميخواهيم در حد امکان به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنند. شماره حساب ما در نشريه اعلام شده است. *