قانون کار و دستمزدها
ما کارگران چطور زندگى کنيم؟
دادا كمون

حقوق و مزاياي حين كار كارگران دائم و موقت مشمول قانون كار در سال 1386 
1- به استناد بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 وزارت كار و امور اجتماعي حداقل مزد روزانه كارگران مشمول قانون كار در سراسر كشور در سال 1386 با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) مبلغ 000/61 ریال می باشد.
2- از اول ســال 1386 ساير سطوح مزدي نيز به میزان روزانه ده درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا به نسبت سال 1385 افزایش می یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ 61000 ریال مندرج در بند یک این بخشنامه کمتر نگردد.
3- نرخ پايه سنوات كارگران در سال 1386 روزانه 1250 ريال مي باشد كه با گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي و يا پس از گذشت يكسال از تاريخ استخدام (در مورد كساني كه از سال 1385 استخدام شده اند) به آنان تعلق مي گيرد.
تبصره 1 : ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزايش مقرر در بند يك بخشنامه در مورد كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي بموجب دستورالعملهاي اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت خواهد بود.
تبصره 2 : به كارگران فصلي به نسبت مــــدت كاركرد شان در ســـال 1386 ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق مي گيرد.
4- براي پرداخت بن كالاهاي اساسي كارگران در سال 1386 بابت هر كارگر اعم از متاهل يا مجرد بایستی ماهيانه مبلغ 000/100 ريال (یکصد هزار ریال) توسط كارفرما به حساب عامل توزيع واريز گردد.
5- كارفرمايان مكلفند ساليانه دو دست لباس كار متناسب با نوع كار مجانا“ در اختيار كارگران قرار دهند.
6- كمك هزينه مسكن براي كارگران مجرد و متاهل مبلغ 000/100 ريال (یکصد هزار ریال) در ماه مي باشد.
7- كمك هزينه خواروبار براي كــارگران مجرد ماهيانه 400 ريال (چهارصد ریال) و براي كارگران متاهل ماهانه 800 ريال (هشتصد ریال) مي باشد.
8- كمك عائله مندي براي هر فرزند سه برابر حداقل دستمزد كارگر ساده و حداكثر تا دو فرزند بيمه شده مي باشد كه بايد بــوسيله كارفرما در موقع پرداخت مزد با حقوق به بيمه شده پرداخت گردد. مشروط بر اينكه:
الف) بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد.
ب) سن فرزندان از هيجده سال كمتر باشد و يا منحصرا“ به تحصيل اشتغال داشته باشند (تا پايان تحصيل) و يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي قادر به كار نباشند.
9- بيمه شده زن و مردي كه در يك واحد يا واحدهاي جدا از هم كار مي كنند و صاحب فرزند هستند با داشتن شرايط بند 8 هردو حق دريافت كمك عائله مندي (حق اولاد) را دارند. در ســـال جاري ميزان حق اولاد يك فرزند مــــاهيانه 000/183 ريال (یکصد و هشتاد و سه هزار ریال) و دو فرزند 000/366 ريال (سیصد و شصت و شش هزار ریال) می باشد.
درآمد يك كارگر
بند يك) 61000/30=1830000 ريال
بند  دو) در بند يك اعمال شده است
بند سه) در بند يك اعمال شده است
بند چهار و شش) 200000 ريال
بند هفت) 800 ريال (قابل توجه: قيمت يك عدد آدامس خروس نشان در ايران 1000 ريال ميباشد)
بند هشت و نه) اگر كارگر بينوا دو سال سابقه داشته باشد 366000 ريال
جمع دريافتي: 1830000+200000+800+366000=2396800 ريال
ماليات 7% = 167776 ريال. الباقي دريافتي 2229024 ريال. البته اگر كارفرمايان قوانين كار را رعايت كنند.
هزينه هاي كاملا معلوم
اجاره خانه: يعني يك دخمه 40-50 متري = 1200000 ريال. اگر كسي كمتر سراغ داره جان پدرش خبر كنه!
پول آب و برق و تلفن و گاز: حداقل ماهي 300000 ريال
هزينه اياب و ذهاب خانواده: 90000 ريال
هزينه مواد غذائي براي همان چهار نفر كه در قانون کار آمده است: از خوانندگان محترم تقاضا ميكنم با يك كارشناس تغذيه مشورت كنند كه اين خانواده چطور سوء تغذيه نگيرد و بتواند زنده بماند؟
گوشت ماهي دو كيلو: 130000ريال
مرغ دو عدد با وزن متوسط 1.800 از قرار كيلوئي 21000 ريال = 75600 ريال
برنج ماهي ده كيلو: كيلوئي 11000/10=110000 ريال
حبوبات: حداقل 5 كيلو با قيمت متوسط  هر كيلو گرم 15000 ريال = 75000ريال
نان روزي 6 عدد، ماهي 180 عدد با قيمت 400 ريال=  72000 ريال
روغن يك قوطي 5 كيلوئي:  76000 ريال
تايد و شامپو و صابون و خمير دندان و نمك و فلفل و زرد چوبه و كبريت و غيره = 25000 ريال  
ميوه: حرفشو نزن.  نوشابه و شير و ماست و پنير و كره و غيره رو هم خوابشو ببين.
سبزيجات: به ما نميرسه! با همون سيب زميني و پياز اگر سر کنيم، ماهي 15 كيلو =  75000 ريال.
تا حالا جمع بزنيم ببينيم چقدر شده تا هزينه هاي بعدي چه كنيم: 2228600 ريال
باقي مانده 424 ريال كه اين رو هم ميندازن تو صندوق صدقات!
حالا حساب كن هزينه تحصيل و پزشكي و پوشاک و مسافرت و كادو براي مهمانيها و غيره رو از كجا بياريم؛ شما فكر نمي كنيد كه ما كارگران مي توانيم با اين تورم و هزينه ها با اين درآمد زندگي را پيش ببريم، "معجزه امام سيزدهم و ولايت فقيه" باشد؟
خواهشمندم در صورتي كه از اين كمتر ميشود هزينه كرد را هر كس بلده به ما كارگران ياد بدهيد. تو رو جون ننه باباتون ما منتظر نظر و پيشنهاد شما هستيم. با تشكر.*