عروسان کودک و رویاهای برباد رفته
کريم نورى

عروسان کودک و رویاهای برباد رفته عنوان مطلبی در روزنامه آفتون بلادت سوئد بود که هفته کذشته رویاهای بر باد رفته غلام حیدر دختری 11 ساله را در افقانستان را به تصویر می کشد. داستان زندگی غلام حیدر داستان زندگی ملیونها کودک در جای جای جهان است که کودکان در آن جز رنج و سختی، جز فقر و گرسنگی، جز بهره کشی و آزار و تحقیر سهمی از زندگی ندارند. بر اساس بر آوردهای محققین امر از هر هفت کودک یک کودک در کشورهای که جهان سومی نامیده می شوند سرنوشتی تراژیک چون غلام حیدر دارند. در افقانستان، سومالی، مصر، یمن، بنگادش، ایران و دیگر کشورهای اسلامزده این تراژدی انسانی روزانه در جریان است
 آری دنیایی كه ما درآن زندگی می کنیم  دنیای آكنده ازتوحش ، بربریت وبرسمیت نشناختن حقوق پایه ای انسان است. جهانی وارونه كه درآن اتحاد نامقدس  سود سرمایه ، مذهب و ناسیونالیسم  دست در دست هم چیزی را سرجای خود باقی نگذاشته است. و بی شک کودکان  بعنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه اولین قربانیان این دنیای وارونه اند. نظم وارونه ای که فرصت کودکی را از کودکان سلب نموده است و کودکان بجای طعم شیرین کودکی مجبورند طعم تلخ بردگی را بچشند. پدیده عروسان کودک لکه ننگی بر پیشانی حافظان و پاسداران این دنیایی  وارونه است.
پدیده عروسان کودک برده داری نوین امروز و تجاوز آشکار به کودکان است که با سنتهای کپ زده توجیه می شود. حتی در کشورهای اروپایی نیز با صنعت مذهب و استادان سیاست نسبیت فرهنگی این پدیده زندگی کودکانی که جرمشان این است که در خانواده ای مذهب زده بدنیا آمده اند را تهدید می کند. امن ترین پناهگاهها برای این کودکان تبدیل به میدان هجوم وتعرض به جسم، روان و حرمت انسانی وی می گردد. باید به اين بربريت قرون وسطایی پایان داد و دست مذهب و سنن توحش را از زندگی کودکان کوتاه کرد. *