دفتر حمایت از حقوق پناهندگی فعالیت خود را آغاز میکند!

بدینوسیله آغاز به کار "دفتر حمایت از حقوق پناهندگی" را اعلام میکنیم. اهداف و طرح عمومی فعالیت این دفتر از این قرار است:
از آنجایی كه كماكان در مقیاس وسیع مردم از ایران بعنوان پناهجو به كشورهای همجوار و كشورهای اروپایی و امریكای شمالی میروند.
از آنجایی كه امر پناهندگی یك عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از كشور و یک مبارزه انسانی است.
از آنجایی كه حمایت از حقوق پناهجویان بخشی از یك مبارزه عمومی تر علیه جمهوری اسلامی٬ علیه راسیسم و تعرضات راست در غرب است.
"دفتر حمایت از حقوق پناهندگی" جهت پیشبرد وظایف زیر تشكیل میشود:
١ـ كمك به پناهجویان در امر پناهندگی
الف. دادن اطلاعات در زمینه پناهندگی به همه كسانی كه از ایران گریخته اند
ب. حمایت از پناهندگان در كشورهای همجوار٬ تركیه ٬ پاكستان و عراق
پ. دادن تائیدیه به پناهندگان در صورت لزوم
ث. مبارزه و مقابله با دیپورت پناهندگان
٢- دفاع اجتماعی از پناهجویان
الف. افشای جمهوری اسلامی و شرایطی كه موجب فرار مردم از ایران میشود
ب. افشای سیاستهای ضد پناهندگی دولتها و سازمان ملل و كمپین علیه تعرض به پناهندگان
پ. مقابله و افشای جریانات راست و راسیست در كشورهای پناهنده پذیر و همكاری با دیگر    سازمانهای محلی در این رابطه
ث. سازمان دادن خود پناهجویان حول كمپین های مشخص علیه دیپورت٬ راسیسم و غیره...
دفتر بین الملل خود را جزئی از جنبش عمومی تر در دفاع از حقوق جهانشمول پناهندگان میداند و به استقبال هر نوع همكاری و مشاركت با دیگر گروههای پيشرو ایرانی و یا غیر ایرانی میرود. این دفتر یك نهاد خیریه نیست، یک نهاد مبارزاتی است و تلاشش بر این است كه از طریق سازمان دادن مبارزه خود پناهجوان به نیازهای عاجل آنها پاسخ گوید. عضویت در دفتر با شرط قبول اهداف بالا برای همگان آزاد است.
این دفتر با توجه به نیرو و اعضای فعال خود در هر كشور كه ممكن باشد دفتر محلی خود را ایجاد خواهد كرد.

 

۱۵ ژانویه ۲۰۰۸

محمود احمدی، جلیل بهروزی، سعید مدانلو، سیروان قادری، مریم کوشا، نسرین رمضانعلی، بهرام نظری نیا،  فرید حبیبیان فرد، مجید عباسی، شهلا نوری، کریم نوری، بهزاد وٽوق، مجید پستنچی، هیرش جعفرى، نياز قائدى.