کنيا، دمکراسى قبيله اى
"مردم دسته دسته مانند مرغها سلاخى ميشوند"!
سياوش دانشور

در روزهاى اخير و بدنبال نتايج "انتخابات" در کنيا موجى از کشتار و جنگ فرقه اى اين کشور را درنورديد. صدها نفر، دستکم تا آخرين اخبار بيش از ٣۴٠ نفر، در جنگ فرقه اى قتل عام شدند. تنها در يک مورد سى کودک که در يک کليسا پناه گرفته بودند زنده زنده سوزانده شدند. خانه ها، اماکن مختلف، و هرجائى که به قبيله مخالف متعلق است سوزانده ميشود. شاهدان عينى و اخبار جملاتى را بکار ميبرند که يادآور کشتارهاى مخوف در رواندا است: "مردم دسته دسته مانند مرغها سلاخى ميشوند، پليس کارى نميکند"! هزاران نفر جانشان را برداشته اند و آواره شدند. چند روز پيش رسانه ها از رشد دمکراسى در کنيا ميگفتند و کارشناسان تاريخ را ورق ميزدند. تنها دور روز بعد مرگ و زندگى در کنيا به موئى بسته است!
نگرانى ها در مورد گسترش يک جنگ تمام عيار و غير قابل مهار فرقه اى گسترش مى يابد. آمريکا و بريتانيا بنا به منافع استراتژيک خود در اين کشور مهم آفريقائى تنها از اعمال فشار ديپلماتيک براى صلح سخن گفته اند. واقعيت اينست که غرب در اين ماجرا بى طرف نيست. اگرچه ناظران سازمان ملل خود را به گفتن "رعايت نشدن موازين انتخاباتى" محدود کرده اند، اما جانبدارى آنها غيرقابل پوشاندن است. وضعيت کنيا مانند بسيارى از کشورهاى فقر و جنگ زده آفريقا محصول سياستهاى اينهاست.
و اين دمکراسى نظم نوينى است. دمکراسى قبيله اى. دمکراسى منحطى که جنگ قومى و فرقه اى و مذهبى را با اتکا و حمايت از مرتجعترين نيروها در مقابل مردم جهان گذاشته است. مواى کيباکى يا هر مرتجع ديگرى جز اين آينده اى براى مردم محروم کنيا ترسيم نميکند. اين سرقيبله ها ستارگان دمکراسى نظم نوينى هستند که در کنيا مثل دمل چرکين ميترکد. نمونه بهترى ندارند؛ روندا، يوگسلاوى، افغانستان، عراق، پاکستان، کنيا، ... فردا کجا؟ اين بساط را تنها سوسياليسم ميتواند جمع کند. اميد ديگرى نيست. * 

دیگر مقالات از سیاوش دانشور