کمپین معرفى حزب

گفتگو با على جوادى

يک دنياى بهتر: اولين کمپين حزب به معرفی خود اختصاص دارد. هدف و چهارچوب اين کمپين چيست؟

علی جوادی: ما یک حزب جدید ایجاد کرده ایم. حزبی برای سازماندهی انقلاب کارگری. حزبی برای پیروزی کمونیسم در ایران. حزبی با پرچم کمونیستی منصور حکمت. ما گروه فشار نیستیم. سازمان پخش حقایقی در باره جامعه و طبقات نیستیم. یک حزب سیاسی مدعی تصرف قدرت هستیم. برای پیشبرد اهدافمان نیازمند قوی شدن هستیم. نیازمند نیروی کادری لازمی هستیم که کل این نقشه عمل را متحقق کند. بدین منظور نیازمند آن هستیم که حزب را به جامعه معرفی کنیم. تفاوت و ویژگی های آن را به جامعه معرفی کنیم. ما رگه معینی در جنبش کمونیسم کارگری هستیم. روشن بین و شفاف. با برنامه و نقشه عمل کمونیستی منصور حکمت. این حزب اکنون در جامعه موجود نیست. باید ساخته شود. هیچکدام از احزاب کمونیستی کارگری چنین جایگاهی را ایفا نکرده اند. "چپ" و "راست" این جنبش از خط رسمی کمونیسم کارگری منصور حکمت دور شده اند. امروز حزب جدیدی ایجاد شده است که میخواهد کمونیسم کارگری را بمٽابه یک نیروی واحد و فشرده، مجهز و متحد کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پدیده ای جدید و نو در صفوف جنبش کمونیسم کارگری است. ضعفها و کاستی های این جنبش را میشناسد. علل عدم پیشروی جدی کمونیسم کارگری در این شرایط را میشناسد. راه حل و نقشه عمل پیشروی را در اختیار دارد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزبی متفاوت است. کم توقع نیست. مدعی است. رادیکال و افراطی است. اما زمینی و سازمانده و تغییر دهنده است. ما آمده ایم تا موقعیت و شرایط جنبش کمونیسم کارگری را تغییر دهیم. ما میخواهیم که به نیروی اصلی کمونیسم کارگری تبدیل شویم.

یک رکن مهم ایجاد چنین حزبی تلاش برای سازماندهی و متحد کردن فعالین کمونیسم کارگری است. کمپین معرفی حزب تلاشی برای شناسایی و معرفی مختصات چنین حزبی به کل جنبش کمونیسم کارگری و مردم آزادیخواه و برابری طلب است. ما میخواهیم این حزب را با قدرت تمام به میان جامعه ببریم. ما حزب آن گرایشی در جنبش کارگری هستیم که هدفش نابودی نظام سرمایه داری و استقرار فوری سوسیالیسم است. ما میخواهیم خطاب به کارگران سوسیالیست و رادیکال بگوئیم که به حزب خودتان بیپوندید. ما میخواهیم به آنها بگوئیم که حزبی به میدان آمده است که در عین تشابه با سایر احزاب کمونیستی کارگری تفاوتهای معین و روشنی با آنها دارد. سکتاریست و فرقه ای نیست. تفرقه افکن نیست. متحد کننده است. جنبش اش را میشناسد. مصالح عمومی جنبش اش خط راهنمایی آن است. نیروی متحد کننده جنبش کمونیسم کارگری است. چسب اتحاد گرایش رادیکال و سوسیالیستی در صفوف طبقه کارگر است. ما میخواهیم که شبکه ها و محافل سوسیالیستی کارگری را متحد کنیم. ما میخواهیم که چسب این اتحاد باشیم. یک هدف این کمپین معرفی مختصات چنین حزبی است.

امروز جامعه دستخوش تحولات عظیمی است. جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم اصلیترین امکان و توان برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. این جنبش فاقد رهبری و هژمونی سیاسی است. تحکیم هژمونی چپ و کمونیسم بر این جنبش محتوم نیست. ما میخواهیم هژمونی کمونیسم را بر این جنبش تامین کنیم. ما میخواهیم سرنگونی رژیم اسلامی را با پیروزی کمونیسم همراه کنیم. ما میخواهیم کاری کنیم که سرنوشت جامعه را احزاب سنتی و حاشیه ای تعیین نکنند. ما میخواهیم آینده را از همین امروز بسازیم. ما میخواهیم صفی از رهبران کمونیست را در جامعه شکل دهیم که در مقام نیروی رهبری کننده جامعه را قطبی کنند. ناسیونالیسم و ملی اسلامی ها را کاملا کناری بزنند و امید و آرزوی مردم را در پس جدال سرنگونی رژیم اسلامی متحقق کنند.

اما در مورد ابعاد این کمپین. ما یک کمپین سه ماهه را اعلام کرده ایم. این کمپین دو رکن دارد. یکی معرفی حزب به کارگران و مردم و دیگری عضو گیری و ساختن حزب در همین پروسه. رویکرد ما در این کمپین جلب نیروی وسیع جدید کمونیسم کارگری به حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. تکیه ما در این کمپین اساسا گسترش صفوف کمونیسم کارگری است. سیاست عضوگیری ما در رقابت با احزاب کمونیستی کارگری استوار نیست. ما میخواهیم گسترده شویم اما این گسترش را اساسا در گسترش صفوف جنبش کمونیسم کارگری جستجو میکنیم. ما میخواهیم کاری کنیم که این جنبش گسترده و به نیروی اول در جامعه و در تقابل با جنبشهای اجتماعی راست
تبدیل شود. ما نمیخواهیم طول و عرض دیگران کوچک شود، بر عکس ما بزرگی و گسترش خودمان را در گسترش جنبش مان جستجو میکنیم.  

 

يک دنياى بهتر: ايا حزب ما حزبى کمپينى است يا کمپين هم در کنار فعاليت روتين کمونيستى اش دارد؟

علی جوادی: ما حزب کمپین ها نیستیم. کمپین یک تمرکز دوره ای و معین را در پیشبرد سیاستهای ما دنبال میکند. کار روتین کمونیستی ما کار دائم و همیشگی ماست و در هر شرایطی آن را دنبال میکنیم. اتفاقا ما در عین کار اجتماعی و ماکرو و حتی در دوره هایی که کمپین معینی را دنبال میکنیم بر کار روتین کمونیستی تاکید دو چندان میکنیم. بر عکس کمپین های ما به ابعاد کار روتین ما گسترش بیشتری می بخشند. امکانات ما را برای انجام کار روتین و همیشگی مان افزایش میدهد. ما کمونیستیم و گسترش کار روتین کمونیستی یک کار دائم و تعطیل ناپذیر ماست.  

همانطور که قبلا اشاره کردم یک هدف این کمپین ساختن اندامهای حزب در پروسه پیشبرد این اهداف مرحله ای است. ما میکوشیم که واحدهای حزبی را چه در داخل کشور و چه در خارج کشور در این پروسه شکل دهیم. حزبی که باید معرفی شود حزبی است که در عین حال باید اندامهایش ساخته شود. واحدهای کشوری اش شکل بگیرد. واحدهایش در داخل و خارج شکل بگیرند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری را در عمل مبارزاتی در کمپین معرفی و عضو گیری حزب شکل ميدهيم.

يک دنياى بهتر: چه انتظارى از اعضا و کادرها و دوستداران حزب در اين کمپين هست؟

علی جوادی: در درجه اول از همه اعضا و کادرهای حزب انتظار میرود که با قدرت این کمپین را در دست بگیرند. واحدهای حزبی را شکل دهند. مختصات و ویژگی های حزب ما را به جامعه معرفی کنند. سمبل و نمونه چنین خط مشی و سیاستهایی باشند. یک تاکید حزب ما تماس و گسترش رابطه کمونیستی در پیرامون و محل خود و محیط زیست و تماس مستقیم است. اگر چه یک رکن کمپین معرفی حزب و عضو گیری تبلیغ در سطح ماکرو و اجتماعی است. اما حلقه نهایی چنین کمپنی تماس مستقیم و حضوری و مستقیم با فعالین کارگری و رهبران عملی و فعالین کمونیست در محل است. انتظار حزب از تمامی اعضا و دوستداران حزب این است که بیشترین تماس را با فعالین عملی و کمونیست در روابط اجتماعی ایجاد کنند. نشریات و ادبیات حزبی را وسیعا توزیع کنند. حزب را در محل زیست خود به جامعه معرفی کنند. در پاسخ به سئوالات و مسائل گرهی مورد نظر این فعالین در روی آوری به حزب کوشا باشند. وظایف و انتظارات مشخص تر هر واحد و ارگان حزبی را در رهنمودهای مشخص تر دنبال خواهیم کرد.

ما این کمپین را به صورت مدرن و امروزی به پیش خواهیم برد. شاخص های موفقیت این کمپین را مشخص کرده ایم، انتظارات و توقعات حزب را روش کرده ایم و در هر لحظه به موانع و مشکلاتی که باید پاسخ داد، خواهیم پرداخت. انتظار رهبری حزب از اعضا و کادرها این است که حزب را به خیابانها ببرند. حضور حزب را در مجامع کارگری و کمونیستی تامین کنند. حزب را در اعتراضات دخیل کنند. در مجادلات سیاسی حزب را نمایندگی کنند. ضرورت و مطلوبیت پیوستن به این حزب را توضیح دهند. قانع کنند. متشکل کنند. بسیج کنند. و عضو بگیرند. حزب ما دارای شخصیتهای شناخته شده و محبوبی است. این شناخت و محبوبیت را باید به سرمایه معرفی حزب و گسترش کمپین عضو گیری تبدیل کرد.  

يک دنياى بهتر: فراخوان فشرده اين کمپين خيلى کوتاه چيست؟ 

علی جوادی: فراخوان من بطور فشرده دعوت از همه کسانی است که برای پیروزی کمونیسم و کارگر و آزادیخواهی مبارزه میکنند، به این حزب است. این یک حزب تمام عیار سیاسی و مدرن کمونیستی است. این حزب شماست. این حزب تمام کسانی است که خواهان یک دنیای بهتر هستند. این حزب تمام کسانی است که جامعه سرمایه داری و مذهب زده را دون شان انسان ميدانند. این حزب تمام کسانی است که هویت انسانی آحاد جامعه مبنای هویتی تلاششان است. این حزب خوشبختی و سعادت و انسانیت است. به حزب خودتان بپیوندید!